Всесвітня спілка охорони природи (IUCN), Офіс для країн Центральної Європи
Національний екологічний центр України
Міністерство екології та природних ресурсів України

Проблеми, на розв’язання яких спрямовано проект

Незважаючи на певні здобутки України у розв’язанні екологічних проблем, втілення урядових програм та дотримання норм законодавства про довкілля все ще є її слабкими сторонами. Одним з напрямів, які вимагають термінової розробки, є підготовка підґрунтя та втілення у життя механізмів, які б дозволили швидко та ефективно врахувати проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття при формуванні відомчих політик. Створення Національної екологічної мережі, яка буде складовою частиною Всеєвропейскої екомережі, переслідує саме таку мету.

Уряд України, зокрема Міністерство екології та природних ресурсів, підписав низку міжнародних угод стосовно збереження біорізноманіття. В результаті цього було створено програму “Заповідники”, Загальнодержавну програму формування Національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів. Однак, на практиці природоохоронна політика часто вступає у протиріччя з відомчими політиками, зокрема, з транспортною, сільськогосподарською, лісогосподарською, рибництвом та туризмом. Це відбувається через відсутність в Україні спільного підґрунтя та механізмів за допомогою яких збалансоване природокористування та планування простору стають можливими.

Мета проекту – введення поняття Національної екологічної мережі та Всеєвропейської екологічної мережі, як інструменту збереження біорізноманіття на національному та місцевому рівнях, а також створення підґрунтя для врахування проблем збереження біорізноманіття в політиці розвитку галузей економіки, особливо у сільському господарстві та розвитку сільських регіонів. Мета проекту відповідає темі А-1 “Плану дій з управління довкіллям у Центральній та Східній Європі на 2001-2004 роки”, затвердженому у рамках програми PIN/MATRA.

Цільова група проекту
Особи, відповідальні за розробку напрямів природоохоронної політики та формування галузевої політики у національному уряді та місцевій владі, науковці, фахівці у галузі ландшафтної архітектури, лідери громадського руху, неурядові організації та приватний сектор.

Довгострокові завдання проекту:

Проект спрямовано на довгостроковий захист біорізноманіття в Україні шляхом врахування проблем збереження біологічного та ландшафтного різноманіття при розробці економічної політики, а також шляхом створення Національної екомережі, яка в перспективі стане частиною Всеєвропейської екомережі. Зокрема, проект переслідує такі основні цілі:

 • розробка базової просторової, законодавчої, економічної та освітньої основи для дій, спрямованих на збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, та на збалансоване використання природних ресурсів;
 • захист і збереження місцевих ресурсів біорізноманіття та введення концепції їх збалансованого використання у відповідних галузях економіки;
 • підвищення рівня громадської свідомості, пропаганда позитивного ставлення громадськості до проблем збереження біорізноманіття та збалансованого використання природних ресурсів;
 • збагачення та відновлення компонентів біологічного та ландшафтного різноманіття.

Короткострокові завдання проекту:

 • адаптувати до українських умов критерії та концепцію міжнародних заходів пов’язаних зі збереженням біорізноманіття (Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, Конвенція про біологічне різноманіття, Директива з охорони птахів та їх місць оселення, Бернська Конвенція – Смарагдова мережа, проект IUCN з формування екомережі);
 • оцінити економічне, соціальне та законодавче підґрунтя для формування Національної екологічної мережі, беручи до уваги нові можливості, що виникнуть в майбутньому, після вступу країни до Євросоюзу, зокрема щодо Директиви з охорони птахів та їх місць оселення;
 • розробити єдину концепцію Національної екологічної мережі, враховуючи критерії та принципи вищенаведених міжнародних природоохоронних програм;
 • об’єднати існуючі інформаційні та комунікаційні системи з біологічного та ландшафтного різноманіття для того щоб оцінити їх існуючі недоліки та потреби;
 • розробити перелік досліджень необхідних для розбудови Національної екологічної мережі;
 • вивчити існуючі та заплановані проекти, а також можливість співпраці з питань екомережі з різними міжнародними та національними організаціями, фондами, представниками влади;
 • розробити стратегічну програму включення питань пов’язаних з біорізноманіттям у розробку політики різноманітних галузей економіки України;
 • розробити стратегію та план дій з формування екомережі;
 • ввести поняття Національної екологічної мережі на вибраних пробних територіях.

Заплановані результати:

На національному рівні:

1. Погоджений та прийнятий набір критеріїв та принципів розвитку Національної екомережі України, як частини Всеєвропейської екологічної мережі (PEEN).
2. Розроблена стандартна форма для опису елементів екомережі.
3. Реєстр основних елементів екомережі.
4. Вивчення існуючих законодавчих, адміністративних та економічних інструментів для створення екомережі в Україні та розробка пропозицій з їх вдосконалення.
5. Розроблена концепція Національної екологічної мережі з урахуванням транскордонних стосунків, зв’язків з екомережами країн-сусідів, процесу інтеграції у Всеєвропейську екомережу (PEEN).
6. Рекомендації щодо дослідницьких програм, розроблених для підтримки подальшої розбудови Національної екологічної мережі на всіх рівнях.
7. Розроблені та опубліковані: План дій з розбудови Національної екомережі та керівні принцпи з її розбудови та підтримки на національному, обласному та місцевому рівнях.

На обласному та місцевому рівнях:

1. Створення екомережі у визначеній області на обмеженій території, включаючи набір відповідних мап та електронної бази даних.
2. Проведення перевірки правильності методології побудови та визначення структурних елементів екомережі для національного рівня. Розробка пропозицій зі створення та розбудови екомережі на обласному та місцевому рівнях.
3. Визначення переваг та ризиків для Національної екологічної мережі, за існуючої політики та практики землекористування, а також розробка рекомендацій по створенню комплексного набору стабільних інструментів для її розбудови.
4. Розробка пропозицій з раціонального землекористування в кожному елементі екомережі для їх розгляду та ухвалення на національному рівні.
5. Підвищення рівня суспільної свідомості серед зацікавлених сторін на місцевому та обласному рівнях та досягнення згоди відносно дизайну екомережі та режиму землекористування.
6. Рекомендації з втілення механізмів формування екомережі, розроблені з залученням різних державних та неурядових організацій.
7. Розроблений план заходів та розбудова Національної екологічної мережі в пілотній зоні.

Проект є продовженням Маастріхтської Конференції “Охорона природної спадщини Європи – на шляху до створення Європейської екологічної мережі”, проекту IUCN “Національний план збереження довкілля” впровадженому у чотирьох країнах Центральної Європи, Проекту розвитку екомережі в країнах Балтії та Напрямку діяльності №1 (АТ1) Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (PEBLDS), конференції у Кракові “Зелений хребет Центральної та Східної Європи).

Результати проекту, що можуть бути використані у майбутньому:

 • Розбудова Національної екологічної мережі на всій території країни, шляхом використання рекомендацій з формування екомережі для обласного та місцевого рівнів;
 • Введення на обласному та місцевому рівнях методів збалансованого використання природних ресурсів у сільському, лісовому господарстві та інших галузях, до місцевих планів землекористування;
 • Визначення пріоритетів у сфері збору коштів та міжнародної підтримки України в питаннях захисту біорізноманіття та збалансованого споживання природних ресурсів.

Керівництво проектом здійснює Офіс IUCN для країн Центральної Європи у співпраці з Національним екологічним центром України (НЕЦУ).

Проект виконується у співробітництві з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Контакт

Д-р Зенон Тедерко,
Директор Офісу IUCN для країн Центральної Європи,
Міжнародний координатор проекту
IUCN Office for Central Europe
Wloska, 4/2, 02-777 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 8410757 or 8415862
www.iucn-ce.org.pl
tederko at iucn-ce.org.pl

Віктор Мельничук
Виконавчий директор Національного
екологічного центру України,
Національний координатор проекту

Марія Шуліма
Секретаріат проекту
Національний екологічний центр України
вул. Комінтерна, 1, Київ, 01 032, Україна
necu at i.kiev.ua