КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

01008, Україна, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 254-07-69, факс: 255-24-01

РІШЕННЯ

громадських слухань

“Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України”

15 травня 2008 року, зал Верховної Ради України, вул. Банкова 6-8

Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки за ініціативою громадських рад при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України і при Міністерстві палива та енергетики України, проведені Громадські слухання “Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України”.

Метою громадських слухань було досягнення взаєморозуміння і взаємний пошук шляхів забезпечення вимог екологічної безпеки енергетичним сектором України з урахуванням зростаючих потреб суспільства щодо екологізації виробництва і споживання електричної, теплової та інших видів енергії відповідно до принципів сталого (збалансованого) розвитку.

Зміст схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.06 №145-р. Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (далі – Стратегія), детальний аналіз якої зробила більшість громадських організацій, став основним предметом дискусій учасників громадських слухань.

Учасниками Громадських слуханнях були представники громадських організацій і об’єднань екологічного та енергетичного спрямування, народні депутати України, депутати місцевих рад, керівники та спеціалісти центральних органів виконавчої влади, фахівці Національної академії наук України, енергетичних компаній, окремих енергетичних підприємств, спеціалісти галузевих науково-дослідних установ та організацій.

Учасники слухань констатували, що вирішення питань екологічної безпеки поступово стають пріоритетними в нашій державі, разом з цим відзначили, що в Україні з боку владних структур не забезпечено європейського рівня виконання вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі – Оргуська Конвенція) в частині права громадськості щодо участі у обговоренні питань підготовки комплексної стратегічної екологічної оцінки наміченої діяльності, в тому числі в енергетичній сфері.

Гостру занепокоєність екологічної громадськості викликають обсяги модернізації та спорудження об’єктів атомної енергетики, разом з тим, занепокоєність енергетичної громадськості викликають низькі темпи оновлення основних фондів всіх галузей ПЕК, відсутність комплексного підходу до їх модернізації та реконструкції , що у поєднанні із високими темпами зростання енергоспоживання може призвести до технічно-небезпечного рівня надійності об’єднаної енергетичної системи України.

Всі представники громадських екологічних організацій, які виступали на слуханнях, піддали критиці Стратегію, особливо в частині планів розвитку атомної енергетики, і вимагали перегляду цього документу.

Громадські слухання одностайно наголосили, що найбільш слабким місцем у реалізації Стратегії є неврахування обмеженості обсягів водних ресурсів для забезпечення запланованих потужностей енергетики, зокрема нових 22-х атомних енергоблоків, порівняно з забезпеченням інших господарських потреб держави, зокрема постачання населенню безпечної для здоров’я питної води в належній кількості. Низькі темпи розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії також, згідно спільним висновкам, є суттєвим недоліком Стратегії.

Учасники Громадських слухань вважають, що першочерговими кроками для вирішення довгострокових завдань екологічної безпеки в енергетичній галузі є:

  • урахування положень схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.07 №880-р “Концепції екологічної політики України на період до 2020 року” при формуванні обґрунтованої еколого-економічної концепції розвитку енергетичної галузі України та у рішеннях Міжвідомчої комісії з координації робіт по реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, перш за все, щодо забезпеченості водними ресурсами;
  • обрахування фізичної спроможності ОЕС України щодо забезпечення надійного енергопостачання;
  • прискорення темпів впровадження сучасних сталих технологій, орієнтованих на місцеві ресурси, зокрема комбінованих систем на основі когенераційних установок, з використанням теплових насосів, для забезпечення районів міст електроенергією та теплом;
  • забезпечення екологічної безпеки з урахуванням наявності державної та приватної форм власності, враховуючи ринкові засади, умови інвестицій та відповідальність власника;
  • залучення громадськості, зокрема екологічного та енергетичного спрямування до процесу консультацій щодо стратегічного, середньо термінового та короткотермінового планування в енергетиці, згідно вимогами Оргуської конвенції;

Учасники громадських слухань, виходячи з необхідності надійного енергозабезпечення держави при безумовному дотриманні екологічної безпеки, рекомендують:

1. Кабінету Міністрів України :

1.1. Здійснити комплексне дослідження стану і обсягів водних ресурсів України з метою об’єктивного визначення реальних можливостей їх використання для втілення Стратегії, в контексті забезпечення всіх водогосподарських потреб держави, насамперед, постачання питної води населенню.

1.2. Забезпечити впровадження дійових механізмів:

  • ефективного використання енергетичних ресурсів та широкого впровадження енерго-ресурсозберігаючих технологій, сприяючи широкому впровадженню та розвитку більш чистих виробничих процесів та екологічних технологій;
  • збільшення власного видобутку первинних енергоносіїв;
  • повномасштабного використання технічно-досяжного енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
  • формування та реалізації освітньо-просвітницької програми обізнаності та оволодіння фаховими знаннями населення у відповідність до сучасних вимог рівня знань населення, що потребує зміни вимог до випускників навчальних закладів з урахуванням постійного втілення досягнень науки і техніки в життєве середовище людини та переорієнтації процесу підготовки фахівців на практичне використання знань.

1.3. Прискорити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту єдиного комплексного енергетичного Закону про енергетичну політику.

1.4. Здійснити комплексний порівняльний аналіз екологічних та інших наслідків встановлення індивідуальних опалювальних котлів у багатоповерхових будинках.

1.5. Забезпечити внесення змін до законодавства України, згідно яким при здійсненні оцінки екологічного впливу атомної енергетики на довкілля має враховуватися вплив повного циклу використання ядерного палива – від видобутку, збагачення, використання до зберігання відпрацьованого палива, а також витрат на зняття АЕС з експлуатації.

1.6. Розробити концепцію розвитку енергетики гірських районів, що враховує їхню специфіку, культурні особливості та традиції, як це роблять країни-учасники Карпатської конвенції, Альпійської та ін.

1.7. Посилити проведення гідробіологічного моніторингу на водоймах-охолоджувачах АЕС та ТЕС, включаючи аспекти: контролю впливу енергетичних об‘єктів по біологічних показниках (Водна Рамкова Директива ЕС 2000/60) та контролю формування біологічних перешкод, що впливають на ступень надійності енергетичного обладнання.

1.8. Починаючи з 2009 року при формуванні Державного бюджету України передбачати збільшення видатків Державного бюджету на природоохоронні заходи пропорційно зростанню енергетичних потужностей.

1.9. Прискорити впровадження стандартів якості нафтопродуктів, гармонізацію вітчизняних з європейськими стандартами, забезпечити дійовий контроль їх дотримання, підвищення відповідальності за продаж неякісного палива.

1.10. Розробити та прискорити впровадження комплексу заходів щодо підвищення якості вугілля.

1.11. Провести аналіз процесу розробки Дніпровської конвенції та прискорити узгодження та підписання цієї юридично зобов’язальної багатосторонньої угоди. Передбачити в тексті утворення Комітету з дотримання вимог Дніпровської конвенції.

2. Кабінету Міністрів України спільно з центральними та регіональними органами виконавчої влади :

2.1. Підвищити ефективність співпраці з громадськими організаціями енергетичного та екологічного спрямування щодо :

– залучення представників громадських організацій до роботи з формування та впровадження енергетичної політики України, зокрема включення представника екологічних громадських організацій до складу Міжвідомчого комітету з питань реалізації Стратегії;

– необхідності розробки дієвих механізмів впровадження положень Оргуської конвенції в частині залучення громадськості до участі у прийнятті рішень по основних напрямках розвитку паливно-енергетичного комплексу України, як екологічно значущого кола питань.

3. Комітетам Верховної Ради України :

3.1. Рекомендувати комітетам з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи спільно з громадськими організаціями енергетичного та екологічного спрямування провести у жовтні 2008 року громадські слухання «Екологічні, енергетичні та інші наслідки індивідуального опалення у багатоповерхових будинках».

3.2. Рекомендувати комітетам Верховної Ради України налагодити зв‘язок з громадськими організаціями енергетичного та екологічного спрямування в частині розгляду їх зауважень та пропозицій до законопроектів, які представлені на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Комітет висловлює подяку Громадській раді при Мінпаливенерго, Громадській раді при Мінприроди, Всеукраїнській екологічній громадській організації «МАМА-86», Науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України, Національному екологічному центру України, місцевій громадській екологічній організації «Екоклуб-Рівне» за підтримку і допомогу у проведенні Громадських слухань.