Освіта: в 1972 році закінчила Хіміко-технологічний інститут ім. Д.І.Менделєєва, кваліфікація – інженер-хімік, спеціалізація – радіаційна хімія. В 1993 здобула ступень кандидата хімічних наук як здобувач (за спеціалізацією – охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів) в Російському хіміко-технологічному університеті ім. Д. І. Менделєєва. Є автором понад 70 публікацій.

Досвід роботи: в період з 2000 по 2007 рр. в якості радника з питань моніторингу та оцінки Комісії з питань охорони Чорного моря від забруднення (Туреччина) брала активну участь в:

 • Спілкуванні з Урядами причорноморських країн, регіональними та національними і галузевими органами влади з питань впровадження Конвенції з питань захисту Чорного моря від забруднення, Стратегічного плану дій для захисту і відновлення довкілля Чорного моря;
 • Участь у роботі ЄК EMMA групи та розробці Європейської морської стратегії;
 • Взаємодії міжнародними організаціями від імені Комісії з питань моніторингу та оцінки, розробки Європейської морської стратегії;
 • Встановленні робочої співпраці з приватним сектором з питань впровадження Чорноморського плану дій реагування на надзвичайні ситуації;
 • Взаємодії з DG Environment, ICPDR, OSPAR, Хельсінською Комісією, Бернською Конвенцією, MARPOL, Міжнародною морською організацією, Лондонською Конвенцією, та іншими міжнародними організаціями з метою ефективної роботи Комісії та для блага причорноморських країн;
 • Підготовці до підписання Протоколу з питань збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря (підписаний у 2002) та проектів відповідних стратегій та планів дій;
 • Встановленні та координації співпраці з UNEP та Конвенцією про Біорізноманіття з питань узгодження цілей та завдань для збереження біорізноманіття;
 • Встановленні та координації з UNEP з питань збереження природоохоронних територій, особливо, для китоподібних;
 • Встановленні та координації співробітництва з Європейською ландшафтною конвенцією з питань збереження ландшафтів;
 • Координації заходів щодо інвазійних видів та встановлення робочих відносин з UNEP and GLOBALLAST для їх практичного впровадження;
 • Ініціюванні, координації та завершення підготовки низки посібників, рекомендованих на регіональному рівні;
 • Впровадженні національного звітування до Бухарестської конвенції з питань збереження біорізноманіття та ландшафтів та започаткування розроблення відповідних індикаторів;
 • Перегляді та підготовці міжнародної угоди з питань рибальства в Чорному морі;
 • Ініціюванні та координації підготовки мап місць існування видів риб для Додатку 4 Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря;
 • Встановленні співпраці з FAO та координація підготовки регіональної методології оцінки рибних запасів;
 • Введенні форматів звітності та координація підготовки індикаторів впливу;
 • Встановленні співпраці з Європейським тематичним центром з питань біорізноманіття для підготовки системи класифікації місць існування біологічних видів Чорного моря в системі EUNIS;
 • Координації співпраці з ACCOBAMS щодо китопоподібних, ініціювання та координація підготовки проектної заявки на проведення оцінки чисельності та розповсюдження китоподібних Чорного моря;
 • Участь у робочій групах ЄК з питань підготовки Європейської рамкової морської стратегії, екосистемного підходу до управління людською діяльністю, небезпечними речовинами, моніторингом та оцінкою морського довкілля;
 • Узгодженні, підготовці та координації підписання меморандуму про порозуміння між Чорноморською Комісією та Європейською Довкільною Агенцією;
 • Координації перегляду Протоколу по захист від забруднення Чорного моря від суходільних джерел забруднення та діяльності у співпраці UNEP/GPA;
 • Поширенні та впровадженні на регіональному рівні принципів та підходів Європейської Водної Директиви як основи для басейнового регіонального співробітництва в басейні Чорного моря;
 • Звітуванні перед Договірними Сторонами Бухарестської Конвенції та Чорноморською Комісією;
 • Розробленні и впровадженні Програми Інткгрованого Моніторингу та Оцінки Чорного моря;
 • Узгодженні, підготовці та координації підписання Меморандуму про порозуміння між Чорноморською Комісією та Об’єднаним Європейським науково-дослідним центром;
 • Координації розробки та впровадження Чорноморської Інформаційної Системи, вдосконалення національної звітності до Бухарестської конвенції відповідно до європейських стандартів;
 • Координації роботи з проектами GEF BSERP and EuroAid TACIS з потребами причорноморських країн та Чорноморської Комісії;
 • Координації роботи з науковими інститутами та іншими регіональними проектами, такими як ARENA, NATO, IASON, GEF Dnipro Project, тощо;
 • Організації проведення Міжнародних днів Чорного моря, робота з громадськістю причорноморських країн;
 • Інші обов’язки, пов’язані з роботою Постійного секретаріату Чорноморської комісії.

В доповнення до обов’язків радника з питань моніторингу та оцінки Чорного моря Чорноморської Комісії виконувала обов’язки радника з питань біорізноманіття та рибальства, а також інші обов’язки, пов’язані з роботою інших робочих органів Комісії: з питань екологічних аспектів морського транспорту, суходільних джерел забруднення, інтегрованого управління прибережною смугою, Європейською Водною Директивою, роботи спільної робочої групи Дунай – Чорне море.

В період з жовтня 2007 р. по вересень 2013 р. брала активну участь в:

 • Оцінці законодавчої основи для громадських інспекторів у природоохоронній сфері для Міністерства екології і природних ресурсів України;
 • Оцінці впливів об’єктів вітроенергетики в прибережних районах Чорного моря;
 • Аналізі впровадження Еспоо та Орхуської Конвенцй в Україні;
 • Допомозі Представнику України і Комісії по захисту Чорного моря від забруднення з усіх питань, що стосуються Бухарестської Конвенції тв. роботи Комісії по охороні Чорного моря від забруднення та робочих груп;
 • Роботі тимчасової групи Комісії по охорони Чорного моря від забруднення на питання внесення змін до внутрішніх документів Комісії;
 • Покращенні управління небезпечними та кризовими ситуаціями тв. підготовці Дунайського Плану реагування на надзвичайні ситуації з використанням досвіду підготовки Чорноморського Плану;
 • Підготовці проекту «Стратегії розширення морських природоохоронних територій» підготовленого в рамках проекту, фінансованого програмою MATRA Посольства Данії в Україні;
 • Робочій групі з підготовки та узгодження Протоколу про захист довкілля Чорного моря від суходільних джерел забруднення та діяльності (2009);
 • Робочій групі та узгодженні Стратегічного плану дій для захисту довкілля та відновлення Чорного моря;
 • Організації та проведенні тренінгів для інспекторів для вдосконалення законодавства щодо управління відходами;
 • Координації робочої групи з питань вдосконалення природоохоронного законодавства України в рамках USAID Програми допомоги Парламенту України (щодо відходів та стратегічної довкільної оцінки.

Брала участь у EU MONINFO проекті з питань контролю нафтового забруднення від морекористування.

Оксана Григорівна зробила значний внесок до поширення в Україні стратегічної довкільної оцінки та Протоколу про Стратегічну довкільну оцінку до Еспоо Конвенції.

Професійні інтереси: морська політика, Оцінка впливу на довкілля (ОВД), Стратегічна екологічна оцінка (СЕО), поводження з відходами.

Мови: українська, англійська, російська.

Контакти: tarasova.oksana@gmail.com.