EngУкр

Екополітика

Версія для друку

Найнагальнішою проблемою сучасності є безпека існування людської цивілізації. Модель існування, яку вибрало людство протягом останніх двох століть, у період свого найінтенсивнішого розвитку, передбачає суттєві протиріччя між отриманням суспільних вигод від використання природних ресурсів, застосування (у процесі розвитку) певних технологій тощо, та ризиків і збитків для довкілля, Природи в цілому, екосистем, ландшафтів, повітряного, водного, наземного середовищ, біорізноманіття, належний стан та якість яких є необхідною передумовою забезпечення подальшого існування людини як біологічного виду.

Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки. Неефективна, невиважена екологічна політика або ж її відсутність є коренем усіх існуючих екологічних проблем, може спричиняти екологічні катастрофи різного масштабу (аж до глобальної), порушення екологічної рівноваги, що загрожує існуванню не лише людини, а і інших живих організмів, Природи взагалі.

На початку 1990-х років у всьому світі набула популярності ідея сталого (збалансованого) розвитку (sustainable development). Сталий (збалансований) розвиток найчастіше визначається як такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем до відновлення, поглинання забруднень, і підтримувати на достатньому рівні життєдіяльність нинішнього та прийдешніх поколінь.

Основи для розробки та впровадження принципів сталого розвитку були закладені на конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. Було прийнято базовий документ “Порядок денний на ХХІ століття”, який передбачає гармонійне поєднання усіх компонентів розвитку – економічного, соціального та екологічного, стверджує засади переходу до збалансованого природокористування (sustainable use) у всіх без виключення країнах світу та на всіх рівнях управління.

В Україні екологічна складова розвитку, на жаль, незважаючи на численні міжнародні природоохоронні зобов’язання та сподівання суспільства, і досі не стала державним пріоритетом. Україна і досі не має Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища, Національної стратегії сталого (збалансованого) розвитку. Лише 17.10.2007 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України, під тиском НУО та міжнародної спільноти, було схвалено Концепцію Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року.

Безумовними частинами екологічної політики в демократичному суспільстві слід вважати:

  • належну та ефективну систему державного управління у сфері охорони, невиснажливого використання та відтворення природних ресурсів;
  • належний державний та громадський нагляд за дотриманням чинного природоохоронного законодавства та міжнародних природоохоронних зобов’язань країни;
  • належну інформаційну політику щодо довкілля;
  • належний рівень екологічної експертизи екологічно небезпечних проектів;
  • належну систему прийняття державних рішень з питань, що стосуються довкілля, яка б передбачала обов’язкове залучення громадськості;
  • належну систему відповідальності влади, конкретних посадових осіб та громадян за порушення принципів збалансованого розвитку, норм та положень природоохоронного законодавства;
  • належну освітню та просвітницьку діяльність.

Національний екологічний центр України, сповідуючи принципи екоцентризму, традиційно спрямовує свої зусилля на покращання стану екологічної політики в Україні, сприяння втіленню засад сталого (збалансованого) розвитку, а також активно співпрацює у цьому напрямку з іншими українськими та міжнародними НУО. Зокрема, у 2003 р., за ініціативи декількох всеукраїнських НУО – членів Громадської Ради при Мінприроди України, у тому числі НЕЦУ, зусиллями понад 100 українських НУО, спеціально для 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів довкілля було підготовлено та представлено на конференції спеціальну доповідь “Екологічна політика в Україні: погляд громадськості”. У 2004 р. НЕЦУ був серед розробників та підписантів листа 125 НУО до новообраного Президента України “Суспільство потребує нової екологічної політики”. У 2006 р. НЕЦУ разом з ВЕГО “МАМА-86” виступив співорганізатором Громадянської ініціативи “Зелений Майдан”, метою якої є покращання стану екологічної політики в Україні. Великої уваги НЕЦУ надає забезпеченню виконання Україною положень Конвенції “Про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” (Орґуська конвенція), питанням врахування екологічної складової в державному розвитку, питанням процедур державної екологічної експертизи екологічно небезпечних проектів і належної участі громадськості в цих процедурах.

Прес-релізи

Українські екологи вимагають зупинити дискримінацію власників малолітражних авто [25.09.2014]

orxuski-malolitrazhky24 вересня під час круглого столу українські екологи презентували результати дослідження «Фіскальні методи регулювання СО2 автотранспортом в Україні» і обговорили разом з чиновниками, експертами та представниками бізнесу можливості та перспективи зміни підходу оподаткування автотранспорту в Україні. Екологи запропонували перейти від шкали, що базується на об’ємі двигуна до системи оподаткування в залежності від рівня викидів парникових газів.

Українські екологічні експерти пропонують змінити систему, щоб власники авто зі значними викидами парникових газів платили значно більше, ніж власники малолітражних автівок

Кримські заповідники стануть особистою власністю президента РФ Путіна В.В. [19.09.2014]

Чи залишилися ековатники у Верховній Раді? [13.08.2014]

Мінфін визнав, що екологічні інвестиції розкрадають [18.06.2014]

Дбати про довкілля - жити по-європейськи! [12.06.2014]

Листи та звернення

Звернення до Голови Верховної Ради України щодо посилення енергетичної безпеки України [20.05.2014]

Національний екологічний центр України, разом з партнерськими організаціями, надіслав листа до Голови Верховної Ради України Турчинова О.В. У листі, викладені пропозиції щодо посилення енергетичної безпеки України та зниження залежності країни від імпортованих паливно-енергетичних ресурсів. Основний фокус, йдеться у
листі, має бути зроблений на енергозбереження та впровадження дієвої та ефективної державної політики енергоефективності України.

Звернення екологічних організацій щодо угод з видобутку сланцевого газу [11.03.2014]

Довкілля і екополітика: загрози, завдання та план дій (контекст національної безпеки) [27.02.2014]

Вимоги до кандидатур на посаду міністра та керівного складу Міністерства екології та природних ресурсів України [27.02.2014]

Звернення екологічної, еколого-правової та наукової громадськості до депутатів Верховної Ради України щодо критеріїв для кандидатури на посаду Міністра екології та природних ресурсів України [24.02.2014]

Книги та буклети

Другий період Кіотського протоколу. Ратифікувати чи ні? (Аргументи та факти) [09.06.2014]

argumenty_kiotoПереважна більшість українських та міжнародних експертів вважають1,2, що Україна має ратифікувати Другий період Кіотського протоколу (КП) на національному рівні з зобов’язанням 42 % викидів до 2020 р. (від рівня викидів 1990), що відповідає рівню викидів 2008–2010 років. Водночас, наводяться аргументи деяких чиновників Державного Агентства Екологічних Інвестицій (ДАЕІ) про небезпеку та економічну недоцільність цього процесу для України. Тому ми зібрали всі аргументи працівників ДАЕІ та підготували контраргументи , що доводять безпідставність закликів не ратифікувати Другий період КП. Пропонуємо скористатися цим документом під час розмови з представниками ДАЕІ.

Три сценарії позиції України щодо ратифікації другого періоду дії Кіотського протоколу [09.06.2014]

Проект Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" [03.06.2014]

Вибори 2014: Проблеми довкілля очима претендентів на пост Президента України [14.04.2014]

Останні степи України: бути чи не бути? [11.03.2014]

Документи

Коментарі та пропозиції НЕЦУ до документу «Водна стратегія України на період 2011-2020 рр.» [07.02.2013]

На розгляд до Національного екологічного центру України (НЕЦУ) наприкінці травня 2012 р. надійшов проект документа «Водна стратегія України на період 2011-2020 рр.» (проект), який був розроблений Інститутом водних проблем і меліорації НААН. Зазначено, що цей проект був схвалений Науковою Радою ІГіМ НААН (протокол №12 від «28» жовтня 2010 р.).

Згідно з Рішеннями Громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів від 29.05.2012 р., вважаючи безумовними необхідність та важливість розробки і схвалення на найвищому рівні Водної стратегії України, НЕЦУ надає власні коментарі та пропозиції щодо вказаного проекту.

Стан виконання Україною рішення Третьої Наради Сторін Оргуської конвенції [10.11.2009]

Презентація В. П. Мельничука "Державна екологічна експертиза в Україні - нормативно-правові акти та процедури" [28.08.2009]

Доповіді

Общественный анализ выполнения в Украине положений Конвенции о доступе к информации [22.09.2006]

Доповідь Мельничука В. П. на конференції «Открытый диалог правительства, промышленности и гражданского общества. Устойчивое экологическое развитие в Украине» (19-20 вересня 2006 р., м. Маріуполь

Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України: погляд НУО [01.12.2002]

Видання дружніх організацій

Льдовиковий період у заповідній справі України [11.03.2014]

Видання є першим томом щорічного дослідження громадськості в галузі заповдіної справи. Огляд охоплює два контрастні періоди у розвитку галузі заповідної справи в Україні. Перший період (2008 – 2010), коли відбувся найбільший сплеск у розвитку заповідних територій та декларацій про наміри інтегрувати заповідну галузь у всі сфери соціального та економічного життя України, та другий період (2010 – 2012), коли відбувся різкий занепад галузі, що прийшов на зміну попередньому періоду. У тексті частково використані матеріали, підготовлені авторами при формуванні тексту доповіді «Громадська оцінка державної екологічної політики України за період 2003-2011», матеріали проекту «Громадський контроль та підтримка мережі природно-заповідного фонду в Київській області як основного напрямку розвитку національної екологічної мережі України», виконаного Національним екологічним центром України та інші напрацювання авторів.

Спорудження сонячних колекторів для гарячої води (практичний посібник) [26.06.2012]

Ми в пресі

Економія - найкращий шлях до незалежності [21.04.2014]

ekonomia_shlyah_do_nezalezhnostiФахівці НЕЦУ критикують програми Уряду, спрямовані на збільшення видобутку газу та розвиток атомної енергетики.

Питання енергетичної залежності України — це не тільки залежність від російського газу, а й проблеми нераціонального використання ресурсів, висока енергоємність виробництва, застарілі технології, марнотратство ресурсів, відсутність розвитку відновлювальної енергетики. Війна з Росією каталізувала всі ці проблеми, і сьогодні Уряд заявляє, що буде пробувати відмовлятися від російського газу. Експерти ж кажуть, що навіть якщо поставити собі таку мету, то одним махом зробити це буде неможливо: Україна зможе забезпечити себе ресурсами тільки тоді, коли запровадить серйозні енергозбережні заходи.

Про них розповіли експерти Національного екологічного центру України. На їхню думку, сьогодні в Україні важливо не те, скільки газу ми видобуваємо чи електроенергії генеруємо, а як ефективно ми її використовуємо.

Защитники природы считают закон об упрощении землеотвода угрозой нацбезопасности Украины [22.10.2012]

Енергетичне майбутнє України: як його підганяють під Ахметова [29.11.2011]

Пошук

Loading