Стосовно неприпустимості розбудови в Карпатському регіоні мережі малих ГЕС

Зібрано підписів: 1607Президенту України В. Януковичу

Прем’єр-міністру України М. Азарову,
Голові Верховної Ради України В. Литвину,
Голові Закарпатської обласної державної адміністрації О. Ледиді,
Голові Закарпатської обласної ради І. Балозі,
Голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації М.Вишиванюку,
Голові Івано-Франківської обласної ради О. Сичу,
Голові Львівської обласної державної адміністрації М. Костюку,
Голові Львівської обласної ради О. Панькевичу,
Голові Чернівецької обласної державної адміністрації М. Папієву,
Голові Чернівецької обласної ради

Шановний пане Президенте!

Ми звертаємося до Вас у зв’язку із серйозною проблемою, що загрожує унікальній природі Карпат. Загроза полягає у грандіозних планах побудови кількох сотень малих ГЕС у Карпатському регіоні. Так, 330 ГЕС має з’явитися на Закарпатті, близько двох десятків – на Львівщині, та від півсотні до півтори сотень – на Івано-Франківщині та в Чернівецькій області. Проектовані ГЕС в основному належать до дериваційного типу, тобто складаються з греблі та труби, що тягнеться від греблі кілька кілометрів вниз за течією. На деяких річках, зокрема Черемоші, планується збудувати понад 30 таких гребель, що призведе до необоротного руйнування річкової екосистеми та знищить перлину Карпатських гір.

Будівництво цих ГЕС може призвести до:

  1. Загрози для життя громадян, чиї села будуть розташовані під греблями ГЕС і знаходитимуться у небезпеці в разі прориву греблі під час паводків, що почастішали в горах.
  2. Знищення місць проживання багатьох видів тварин Червоної книги України, зокрема дунайського лосося та струмкової форелі.
  3. Зменшення кількості туристів, занепаду екологічного туризму та значного зменшення надходжень від нього до місцевих бюджетів.
  4. Знищення місць для проведення спортивних змагань з рафтингу, що дає чималі кошти в місцеві бюджети.
  5. Порушення міжнародних зобов’язань України.

Тому просимо Вас оголосити мораторій на спорудження малих ГЕС в Карпатах, та зобов’язати Кабінет Міністрів України:

1. Розробити та впровадити у Законі України “Про електроенергетику” та інших відповідних нормативно-правових документах критерії будівництва нових малих ГЕС.
2. Встановити процедури участі громадськості щодо рішень про спорудження ГЕС.
3. Домогтися забезпечення дотримання вимог:
а) Карпатської конвенції та інших міжнародно-правових документів у сфері довкілля;
б) законодавства України у сфері біорізноманіття (закони “Про Червону книгу України”, “Про охорону навколишнього природного середовища” та ін.);
в) Водного Кодексу України – в частині щодо дотримання режимів прибережних захисних смуг;
г) Державних будівельних норм;
д) процедур державної екологічної експертизи інвестиційних програм, зокрема, конкретних проектів будівництва у Карпатському регіоні гідроенергетичних та гідротехнічних споруд, – як таких, що віднесені до “Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”.

Сподіваємось, що врахування вищезазначеного дозволить зберегти унікальну природу гордості України – Карпат!

Президенту Украины В. Януковичу

Премьер-министру Украины Н. Азарову,
Председателю Верховной Рады Украины В. Литвину,
Председателю Закарпатской областной государственной администрации А.Ледиде,
Председателю Закарпатского областного совета И. Балоге,
Председателя Ивано-Франковской областной государственной дминистрации М.Вышиванюку,
Председателю Ивано-Франковского областного совета О. Сычу,
Председателю Львовской областной государственной администрации М.Костюку,
Председателю Львовского областного совета О. Панькевич,
Председателю Черновицкой областной государственной администрации М.Папиеву,
Председателю Черновицкого областного сонета

Уважаемый Виктор Федорович!

Мы обращаемся к Вам в связи с крупной проблемой, которая угрожает уникальной природе Карпат. Информация о ней всерьез тревожит сознательную общественность не только в Украине но и за ее пределами. Угроза заключается в грандиозных планах построения нескольких сотен малых ГЭС в Карпатском регионе. Так, 330 ГЭС должны появиться на Закарпатье, около двух десятков – во Львовской области, и от полусотни до полутора сотен – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Проектируемые ГЭС в основном относятся к деривационному типу, т.е. будут состоять из плотины и трубы, отходящей от плотины на несколько километров вниз по течению. На некоторых реках, в частности, на Черемоше, планируется построить более 30 таких плотин, что приведет к необратимому разрушению речной экосистемы и уничтожит жемчужину Карпатских гор.

Строительство этих ГЭС может привести к:

1. Угрозе для жизни жителей сел, расположенных ниже плотин ГЭС – они окажутся в опасности в случае прорыва плотины во время паводков, которые в последнее время участились в горах.

2. Уничтожению мест обитания многих видов животных Красной книги Украины, в частности дунайского лосося и ручьевой форели.

3. Уменьшению количества туристов, упадку экологического туризма и значительного уменьшения поступлений от него в местные бюджеты.

4. Уничтожению мест для проведения спортивных соревнований по рафтингу, который сейчас приносит значительные средства для местных бюджетов.

5. Нарушению международных обязательств Украины.

Поэтому просим Вас объявить мораторий на строительство малых ГЭС в Карпатах, и обязать Кабинет Министров Украины:

1. Разработать и внедрить в Законе Украины “Об электроэнергетике” и других соответствующих нормативно-правовых документах критерии строительства новых малых ГЭС.

2. Установить процедуру участия общественности относительно решений о сооружении ГЭС.

3. Добиться обеспечения соблюдения требований:

а) Карпатской конвенции и других международно-правовых документов в сфере окружающей среды;
б) законодательства Украины в сфере биоразнообразия (законы “О Красной книге Украины”, “Об охране окружающей природной среды” и др.);
в) Водного Кодекса Украины – в части относительно соблюдения режимов прибрежных защитных полос;
г) Государственных строительных норм;
д) процедур государственной экологической экспертизы инвестиционных программ, в частности, конкретных проектов строительства в Карпатском регионе гидроэнергетических и гидротехнических сооружений, – как относящихся к “Перечню видов деятельности и объектов, представляющих повышенную экологическую опасность”

Надеемся, что сказанное нами будет учтено и позволит сохранить уникальную природу гордости Украины – Карпаты!

To:

The President of Ukraine Viktor Yanukovych

The Prime Minister of Ukraine M. Azarov

The Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine V. Lytvyn,

Head of the Transcarpathian Regional State Administration O. Ledyda,

Head of the Transcarpathian Regional Council I. Baloha,

Head of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration M. Vyshyvanyuk,

Head of the Ivano-Frankivsk Regional Council O. Sych,

Head of the Lviv Regional State Administration M. Kostyuk,

Head of the Lviv regional council O. Pankevych,

Head of the Chernivtsi Regional State Administration M. Papijev,

Head of the Chernivtsi regional council

Dear Mr. President!

We appeal to you in connection with a serious problem that threatens unique nature of the Carpathians. The threat lies in the major plans to construct hundreds of small hydropower plants in the Carpathian region. Thus, 330 HPPs have to appear in the Transcarpathian region, about two dozen of plants – in the Lviv region and from fifty to a hundred and fifty ones – in Ivano-Frankivsk and Chernivtsi regions. The designed HPPs mainly belong to the derivational type, i.e. they will consist of a dam and a pipe, leading away from the dam for a few kilometers downstream. There are plans to build more than 30 dams on some rivers, on the Cheremosh river in particular, which will lead to irreversible destruction of the river ecosystem and destroy the pearl of the Carpathians.

Construction of the HPPs can result in:

1. Threat to the life of the inhabitants of villages situated down the hydroelectric dams – they will be in danger if the dam breaks during floods, which have occurred quite often in the mountains recently.

2. Destruction of habitats of many species from the Red Data Book of Ukraine, the Danube salmon and brown trout in particular.

3. Reduction in the number of tourists, eco tourism decline, a significant decrease in revenue from the tourism in the local budgets.

4. Destruction of places for sports rafting, which now is bringing significant income for the local budgets.

5. Breach of international obligations.

Therefore, we ask you to declare a moratorium on the construction of small hydropower plants in the Carpathians and to oblige the Cabinet of Ministers of Ukraine:

1. To develop and implement criteria for new small hydropower plants construction in the Law of Ukraine “On Electricity” and other relevant legal regulations.

2. To establish procedures for public participation concerning decisions on hydropower plants construction.

3. Achieve compliance with:

a) The Carpathian Convention and other international legal instruments in the field of environment;

b) The legislation of Ukraine in the field of biodiversity (laws “On the Red Data Book of Ukraine”, “On Environmental Protection”, etc.);

c) The Water Code of Ukraine – concerning compliance with the regimes of coastal protection zones;

d) The state building regulations;

e) The procedures of the state ecological expertise of investment programs, in particular, specific projects for hydropower and hydraulic structures construction in the Carpathian region related to the “The list of types of activities and objects that pose an increased environmental hazards”.

We hope that the abovementioned measures will preserve the unique nature of Ukrainian pride – the Carpathian Mountains!


Підписати петицію:


Отримувати новини по даній проблемі / Receive news on this issue


Петицію підписали:

1 | Руслан КОЦАБА | еколог, тележурналіст каналу ZIK | Івано-Франківськ

2 | Олексій Василюк | природоохоронець | Васильків, Київщина

3 | Святослав Ваградян | інженер | Київ

4 | Юрій Бондарчук | викладач | Житомир

5 | Іван Василівський | інженер-програміст | Львів

6 | Сторчило Марія | студент НаУКМА | м.Київ

7 | Шаркевич Роман | Музыкант | Киев

8 | Гроцький Андрій | студент | м.Львів

9 | Юля Гвоздович | науковець | Львів

10 | Ігор Балашов | Науковець-зоолог, к.б.н., м.н.с. | Київ

11 | Тетяна Дзюбановська | маркетолог | Тернопіль

12 | Антон Федоренко | каякер | Боярка

13 | Микола Панько | Підприємець | Івано-Франківськ

14 | Рутковський Дмитро | Програміст | Київ

15 | Христина Галущак | психолог | Львів

16 | Сергій Бондарчук | Фінансист | Бердичів, Житомирщина

17 | Юрій Козоріз | рекламщик | Тернопіль

18 | Іван Боднаренко | Вчитель | Татарів

19 | Терешко Ростислав | студент | Івано-Франківськ

20 | Роман Кучкуда | менеджер | Львів

21 | Олена Галушка | науковець | Львів

22 | Максим Козак | Програміст | м. Хмельницький, Хмельницька обл.

23 | Оксана Дмитрук | студент | м. Івано-Франківськ

24 | Ірина Янів | студентка | Львів

25 | Мошногорський Андрій | начальник ПЕВ | Дніпропетровськ

26 | Павло Артеменко | інженер | м. Полтава, Полтавська обл.

27 | Максим Козій | QA | Київ

28 | Катерина Кравчук | економіст | Львів

29 | Наталя Піпа | страховик | Львів

30 | Сорка Сергій | технік-програміс | Тернопіль

31 | Мединська Ксенія | студентка | Львів

32 | Адамчак Андрій | фінансист | Київ

33 | Владислав Єляшевський | приватний підприємець | Львів

34 | Христина | еколог | Київ

35 | Христина Дяків | біолог | Львів

36 | Оксана Керницька | студентка | м.Чернівці, Чернівецька область

37 | Петро Садовий | студент | місто Львів, Львівська обл.

38 | Марта Федьків | економіст | Львів

39 | Богдан Садовий | аспірант | м. Львів

40 | Гарда Тетяна Олегівна | Бухгалтер | Вінниця

41 | Павло Микитюк | системний адміністратор | Львів

42 | Вдовиченко Антон | інженер | Київ

43 | Володимир Приступа | АДЕЛ \\\"Легіони Землі\\\" | м. Львів

44 | Василь Шипівдич | інформатик | Львів

45 | Катерина | Казмірчук | м. Львів

46 | Денис Ковпак | еколог | м. Льів

47 | Олександр Лещук | оцінювач | Київ, Тернопіль

48 | Виталий Полетаев | инженер | Харьков

49 | Цимбалюк Олена | архітектор | Київ

50 | Марія Попова | Бухгалтер | Київ

51 | Цимбалюк Валерій | інженер | Київ

52 | Олексій Бурковський | агроном | Дніпропетровськ

53 | Ростислав-Орест Бабич | студент-медик | Івано-Франківськ

54 | Бурдун Марія | менеджер | Київ

55 | Артемій Димид | Студент | Львів

56 | Олег Жовтанецький | викладач | м.Львів

57 | Марія Баглай | студентка | Львів

58 | Надія Чуба | викладач | м.Львів

59 | Фрідріх Єфімовський | провідник по Карпатам | Львів

60 | Вадим Шевченко | IT-фахівець | Київ

61 | Марія Королишин | соціальний педагог | м.Львів

62 | Олена Гришко | Бармен | Львів

63 | Василь Бліхарський | Студент НЛТУУ | Новий Розліл, Львівська обл.

64 | Кужненкова Євгенія | діловод | м.Горлівка,Донецька обл

65 | Роман Андрусенко | інженер | Чернігів

66 | Ігор Бойчук | Загальна і експериментальна екологія | с.Довгополе Івано-Франківська область

67 | Варвара Ільницька | природоохоронниик | Харків

68 | Булгакова Наталія Юріївна | бухгалтер | м. Кременчук Полтавська область

69 | Олександр Панчук | науковець | Київ

70 | Тарас Садовий | Студент | Новий Розділ, Львівська обл.

71 | Назар Thunderbird | СПД | Львів

72 | Роберт Коваль | студент УКТ | смт. Великий Березний, Закарпатська область

73 | Катерина Стаекивч-Коваль | Педагог, природоохоронець | м. Ужгород, Закарпатська обл.

74 | Ганна Заворотна | археолог | м. Макіївка Донецька обл.

75 | Тетяна Кармазенко | менеджер | Київ

76 | Немкович Анна | историк | Киев

77 | Кальченко Олена | біо-технолог | Київ

78 | Тарас Гаврилишин | Географ-геоморфолог | м.Львів

79 | Петро Тстов | системний адміністратор | Київ

80 | Михайлина Марченко | студентка | Київ

81 | Грошев Дмитрий | инженер программист | Харьков

82 | Валентина Овод | журналістка | місто Харків

83 | Василь Фіцак | охоронець | Калуш Івано-Франківщина

84 | іван маківничук | підприємець | Верховина, Івано-Франківська

85 | Береговий Денис | студент | Київ

86 | Тарас Шаблій | студент | Київ

87 | Приймачук Христина | Студент | Київ

88 | Чепенко Артур | студент | Ірпінь

89 | Катерина Бившова | студентка | Київ

90 | Юрій Іленков | співак | Львів

91 | Лариса Новосельська | вчитель | Косів, Івано-Франківська

92 | Павло Кобзар | студент | Київ

93 | Айше Меметова | студентка | Київ

94 | Тарас Білоус | студент | Київ

95 | Олег Дехтяренко | студент | Київ

96 | Роман Орищенко | Громадський діяч | м. Київ

97 | Кернякевич Мирослава | студентка | Коломия

98 | Ганна Коновал | Студент | м. Київ

99 | Соломія Мричко | Студент НТУУ КПІ | Київ

100 | Мария Клочко | физик | Харьков

101 | Вильчик Агата Дмитриевна | музыкант | г. Харьков

102 | Богдан Шемберко | vneltyn | м. Вишневе, Київська обл.

103 | Ася Фруман | перекладач | Харків

104 | Петренко Тарас | Студент-акустотехнік | Харків

105 | Леонова Світлана Євгеніївна | викладач | Харків

106 | Михайло Поштовий | менеджер | Київ

107 | Галина | Будівська | Київ

108 | Оксана Коломiєць | Архітектор | Київ

109 | Юрій Неміш | студент | Львів

110 | Хімчак Уляна Юріївна | Активіст ініціативної групи\\\"Врятуймо Черемош\\\" | Верховина

111 | Сегеда Світлана | м.н.с. | Харків

112 | Юрій Гулеватий | студент | Київ

113 | Володимир, Горон | Туризм | Тернопіль

114 | Мандзюк Вадим | Військовий | Львів

115 | Артур Карапетян | Ел.механік АТС | Малин, Житомирська

116 | Ігор Гнатюк | тренер | м.Умань, Черкаської обл.

117 | Сергій Петров | інструктор квадротуризм | Яремче

118 | Андрій Плішко | туризм | Тернопіль

119 | Фатікова Марія | студентка НаУКМА | Київ

120 | Марія Фатіков | студентка НаУКМА | Київ

121 | Сергій Дідух | Інженер | Бровари, Киівська

122 | Олександр Мелешко | прграміст | Київ

123 | Маслак Сергій | інженер з рекреаційного благоустрою | місто Зміїв, Харківська область

124 | Maria | Petrova | Jaremche

125 | Андрій Ільницький | архітектор | м.Харків

126 | Олег Перегон | Журналіст, еколог | Харків, Харківська

127 | Артур Радченко | лінгвіст | Львів

128 | Олена Скрипник | студентка | місто Київ

129 | лясота евгений леонидович | преподователь | черновцы

130 | Марина Кривохижа | біолог | Харків

131 | Бокова Наталья | копирайтер | Харьков

132 | Анатолій Анатолійович Пашкур | Спеціаліст продажу лабораторних меблів | Київ

133 | Євген Демченко | веб-розробник, ФРІшник | Харків

134 | Ольга Настенко | студентка | м.Обухів, Київська обл.

135 | Олександр Вдовін | інженер із стандартизації | м. Київ

136 | Максим Дудник | комірник | Харків

137 | Остап Воробій | Студент | Львів

138 | Дарина Гудзь | студентка | Київ

139 | Данило Білас | програміст | Дрогобич

140 | Галина Проців | учитель, громадський діяч | м. Бережани Тернопільська область

141 | Яцюк Єгор | еколог | Харків

142 | Arkadiy Ivanov | студент | Москва

143 | Донець Катерина | студентка | Київ

144 | Pritulenko Dmitriy | finance | Simferopol, Crimea

145 | Бойчук Олена | Дизайнер | м льів

146 | Маркова Маріана Валентинівна | ЧП | Харків

147 | Юрій Бахмат | інженер | Львів

148 | Володимир Песляк | Фотокореспондент | Львів

149 | Віра Мельник | студентка | Івано-Франківськ

150 | Ходаківський Олександр | Студент | Київ

151 | Євген Маслов | журналіст | Харків

152 | Анна | фахівець з енергетичного менеджменту | Харків

153 | Олександра Шевченко | аспірант | Київ

154 | Артем Михайлов | студент | Київ

155 | Роман Орішко | інженер | Київ

156 | Марія Сальніцька | студентка | м.Харків

157 | Володимир Карапутний | інженер | м. Івано-Франківськ

158 | Гулик Олександр Володимирович | лікар-інтерн | м.Івано-Франківськ

159 | Арсен Мальон | Програміст | Івано-Франківськ

160 | Телепчук Олег | студент | м.Івано-Франківськ

161 | Ціпух Ольга | студент | м.Тисмениця,Івано-Франківська обл.

162 | Дмитро Прокопчук | журналіст | Київ

163 | Рибаков Олександр | Турист | Тернопіль

164 | Ангеліна Русанова | біолог | Харків

165 | Олександра Кулик | студент | Харків

166 | Ігор Гаврилишин | учитель | м. Бережани, Тернопільська

167 | Біатов Антон | Національний природний парк \\\"Гомільшанські ліси\\\", начальник відділу | м. Харків

168 | Карен Аветисян | студент | Київ

169 | Кушнарев Александр | биолог | Ивано-Франковск

170 | Підсадюк Олександра | студент | Київ

171 | Ростислав Андрюнькін | студент | м.Львів

172 | Винявський Андрій | штукатур | Івано-Франківськ

173 | Ілона Шелькевич | студентка | Івано-Франківськ

174 | Юля Гайдук | студент | Івано-Франківськ

175 | Тарас Василюк | студент | Івано-Франківськ

176 | Яцук | студент | Підволочиськ

177 | Cергій Щербаков | Геолог | м. Харків

178 | Пилипів Назар Ігорович | лікар | Івано-Франківськ,Івано-Франківська

179 | Степан,Вірстюк | фінанси | Івано-Франківськ

180 | Олександр Сулима | проектант; громадський діяч | м. Харків

181 | Микола Проців | краєзнавець | Бережани, Тернопільська

182 | Захар Савка | студент | Тернопіль

183 | Ганна Багряна | письменниця | Київ

184 | Роксолана Безноско | студентка | Хмельницький

185 | Ірина Яненко | студент | Полтавська область місто Зіньків

186 | Полянська Катерина | геоеколог | Київ

187 | Ірина Бегаль | студент | Луцьк, Волинська обл.

188 | Булат Татьяна | учитель | г. Сумы

189 | Олекса Довбуш | Ватажок опришків | с. Печеніжин

190 | Роман Відоняк | Інженер | Івано-Франківськ

191 | Василь Дмитрик | живописець | м. Івано Франківськ

192 | Іван Бугра | студент | Івано-Франківськ

193 | Володимир Федорців | Студент | м. Тлумач, Івано-Франківська обл.

194 | Максим Ратушний | Студент | Калуш, Івано-Франківська обл.

195 | Романа Канцедал | студентка | Волинська

196 | Олександра Цимбал | психолог | м. Харків

197 | Ольга Юрчишин | соц.працівник | Київ

198 | Інна Шпигун | студентка | Полтава

199 | Ярослава Галяс | студент | Івано-Франківськ

200 | Зоя Бургонська | менеджер | Київ

201 | Юлия Онышко | лаборант | Харьков

202 | Жанна Кузьмович | студентка | Тернопіль

203 | Водвуд Роман | Історик | Івано-Франківськ

204 | Владислав Зеленєв | Студент | Харків

205 | Валеріан Гордієнко | електрик | Київ

206 | Ярослава Галяс | студент | Івано-Франківськ

207 | Ксенія Кравченко | студент еколог | Вроцлав, Польща

208 | Serhiy Karavanets | маркетолог | львів

209 | Кавацюк Сергій | студент | Коломия

210 | Оксана Мирошниченко | студент | Київ

211 | Кароліна Перун | студент | Івано-Франківськ

212 | Дідковська Леся | Провідний аналітик | Киів

213 | нікуліна марія | оператор | харків

214 | Фединяк Василь | технік-програміст | Івано-Франківськ

215 | Олена Сапожнікова | філолог | Івано-Франківськ

216 | Музычка Александр Петрович | врач | Винница

217 | Антоніна Галкіна | інвалід внаслідок Чорнобильської катастрофи | м. Миколаїв

218 | Коляка Вадим | программист | Кривой Рог

219 | Ярослав Білобровка | Підприємець | Івано-Франківськ

220 | Илья Стеценко | геолог | Луганская область

221 | Микола Стражніков | інженер | Львів

222 | Михайлин Владислав. | Психолог | Харьков

223 | Синявський Сергій | колійний майстер | Рівне

224 | Євген Новосад | будівельник | Івано-Франківськ

225 | Гурєєва Катерина | секретар | Полтава

226 | Тетяна Гардашук | науковець | Київ, Україна

227 | Елена Головко | преподователь | г.Харьков

228 | Наталія Брусенцова | біолог | Харків

229 | Олена Нестеренко | вчитель | Львів

230 | Віталій Сіднюк | Мебляр | Кам\\\"янец-Подільський

231 | Морозова Ірина | Науковець | Харків

232 | Андрій Потапенко | аспірант | Харків

233 | Марко Чуквінський | економіст, кандидат майстра спорту | Львів

234 | Галинка Верховинка | Домогосподарка | Карпати

235 | Лебедєва Наталія | викладач ВНЗ | м. Запоріжжя

236 | Наталія Микитяк | соціолог | Київ

237 | Анна Минакова | член Национального союза писателей | Харьков

238 | Олена Печерна | менеджер | Київ

239 | Денис, Василевський | турист | Тернопіль

240 | Ивашкевич Даша | дизайнер | Харьков

241 | Ірина Божик | студенка | Київ

242 | Оег Драч | Культуролог | Київ

243 | Олег Прилуцький | біолог | м. Харків

244 | Анна Олексин | студентка | Стрий

245 | Альона Гукасова | біолог | Харків

246 | Антон Алексейцев | инженер | Харьков

247 | Михаил Нагайлик | зоолог | санкт-петербург

248 | Тарас Шумейко | журналіст | Київ

249 | Андрій Храпчук | художня обробка дерева | смт.Верховина, Івано-Франківська область

250 | Олег Драч | Культуролог | Київ

251 | Наталія Савчук | rm | Київ

252 | Антон Савченко | біолог | Харків

253 | Кравченко Вікторія | небайдужа, референт | Харків

254 | Свищо Віктор | інженер лісового господарства | м.Бережани

255 | Шеремета Богдан | студент | Івано-Франківськ

256 | Городнянський Ілля | аспірант-біолог | Харків

257 | Свиренчук Ярина | студентка | м. Івано-Франківськ

258 | Юрій Сулима | інженер | Харків

259 | КИРСА АНАТОЛІЙ | ІНЖЕНЕР РАДІОТЕХНІК | ОДЕСА

260 | Гуцуляк Сергій | Інженер | Івано-Франківськ

261 | Віталій Зленко | IT спеціаліст | Київ

262 | Алёна | историк искусств | Санкт-Петербург

263 | Зерняха Юлія Василівна | Менеджер | Київ

264 | Уляна Павликівська | Студентка | Івано-Франківськ

265 | Іван | Красій | Івано-Франківськ

266 | Алевтина Пономарьова | Психолог | Харків

267 | Максим Мисечко | студент | Івано-Франківськ

268 | Надія Артем\\\\\\\'єва | аудитор | Івано-Франківськ

269 | Андрій Лазаренко | еколог | Львів

270 | Євгенія Чуприна | біолог | Запоріжжя

271 | Партика Мар\\\'ян Вікторович | інженер | львів

272 | Витвицька Наталія | економіст | Івано-Франківськ

273 | Ольга Довганюк | Студент | Київ

274 | Бенях Тарас | скульптор | Львів

275 | Олександр Фурман | інженер | Хмельницький

276 | Роксана Романів | Архітектор | Івано-Франківськ

277 | Борисова Екатерина | студентка | Москва

278 | Анка | студент-эколог магистратуры | Санкт-Петербург

279 | Олексій Барсуков | Аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного | Київ

280 | Цоп Любов | студентка | Львів

281 | Струтинська Ксенія | фотограф | м.Івано-Франківськ

282 | Артур Темченко | музикант | Львів, Львівська

283 | Ільчишин | Ярослав | Львів

284 | Інга Естеркіна | журналіст | Запоріжжя

285 | Мерінов Віталій | голова ГО \\\"Спільними Зусиллями\\\" | Івано-Франківськ

286 | Максим Пономарьов | Студент-еколог | Харкiв

287 | Сергій Тацюк | студент | Львів, Львівська обл.

288 | Шамало Марина Сергіївна | рекламіст | місто Київ

289 | Сергієнко Ніна | вихователь | Київ

290 | Олексій Цимбал | психолог | Харків

291 | Добринський Назар | Учень | Івано-Франківськ

292 | Ремпель Данило | Учень | Запорiжжя

293 | Фіцик Олекасандр | оператор верстатів з ЧПК | Івано-Франківськ

294 | Ольга Климова | Корректор газеты объявлений и рекламы | Воронеж, Россия

295 | Тищенко Альона | менеджер | Київ

296 | Сергій Мельник | фізик | Харків

297 | Юрій Атаманюк | журналіст | Івано-Франківськ

298 | Олександр Омельченко | Програміст | Харків

299 | Валерiя Горохова | студентка | Харкiв

300 | Тетяна Нікіфорова | менеджер | Тернопіль

301 | Вікторія Склярова | краєзнавець | Харків

302 | Зінченко Анастасія Сергіївна | біолог | Київ

303 | Юлія Кулай | викладач групи раннього розвитку дітей | Львів, Львівська обл.

304 | Володимир Семанюк | Вчитель | Івано-Франківськ

305 | Юзик Сергій | психолог | Івано-франківськ

306 | Іван Короташ | стоматолог - ортопед | Івано - Франківськ

307 | Аверина Александра | инженер-механик | Харьков

308 | Кононенко Олександр | Інженер | Київ

309 | Данило Мочуляк | технический специалист, программист | Горловка, Донецкая обл.

310 | Михайло Кізера | студент | Івано-франківськ

311 | Артур Жуковський | Выкладач | Черкаси

312 | Пряхин Сергей | инженер-программист | Харьков

313 | Андрей Константинович Терентьев | Общественная деятельность, кино | Харьковская

314 | Сергій Самко | відеоінженер, студент | Київ

315 | Аверина Александра | инженер-механик | Крым

316 | Ромко Задорожний | турист | Тернопіль

317 | Романова Олена | редактор | Київ

318 | Делова Кристина | студент | Харьков

319 | Роман Балук | журналіст | Львів

320 | Юрій Гладкий | службовець | Львів

321 | Ігор Трегуб | менеджер | Львів

322 | Віктор Каратов | підприємець | Станіславів, Івано-Франківська область

323 | Данилко Олег | спортсмен | Івано-Франківськ

324 | Руслан Лєднєв | інструктор з туризму | Київ

325 | Оксана Сусяк | інженер-технолог молочної продукції | селище Верховина, Івано-Франківська обл.

326 | Наталія Метальнікова | економіст | м.Івано-Франківськ

327 | ОЛЕКСАНДР КОВАЧ | промоутер | УЖГОРОД

328 | Марина Белоус | Инженер | Харьков

329 | Іващенко Надія | студент | Харків

330 | Ірина Бурбило | студент | м.Львів

331 | Дубіцька Юлія | програміст | м.Чернівці

332 | Ксеня Шемберко | студентка | Київ

333 | Креклевець Іван | будівельник | м.Чернівці

334 | Плисюк Юлія | ІТ-фахівець | Івано-Франківськ

335 | Катерина Волівоц | юрист | м. Хмельницький, Хмельницька обл.

336 | Магновський Ігор | геолог | м.Івано-Франківськ

337 | Богдан Проць | науковець | Львів

338 | Ірина Зайцева | перекладач | Київ

339 | Марина Канунникова | посредник | Крым Севастополь

340 | Сукач Максим | Інформаційні технології | Львів

341 | Олександра Анкіна | студент | Київ

342 | Аня | Васіна | Мала Виска

343 | Мар\\\'яна Антонович | студент | Київ

344 | Аркадий Миргород | менеджер | г. Харьков

345 | Станіслав Власов | викладач | Івано-Франківськ

346 | Руслана Кренчук | студентка | Харків

347 | Олександр Атаманюк | інженер | м. Івано-Франківськ

348 | Твердохліб Артем | Перекладач | Харків

349 | Смирнов Дмитрий | Маляр | Львов

350 | Олексій ПІвторак | політолог | с. Середнє, Івано-Франківська

351 | МИКОЛА ЯЩУК | студент | Київ

352 | Денис Наталя | психолог | м. Белз

353 | Мария Щекало | биолог | Белгород

354 | Сиза Ірина | практичний психолог | Харків

355 | Соснов Андрей | торговый агент | Донецкая обл., г. Макеевка

356 | Оксана Коваленко | Копирайтер | Харьков

357 | Пнівчук Андрій | Студент | Львів

358 | Хавратенко Олексій Олексійович | інженер-науковець, економіст, еколог | м.Київ

359 | Андрій Степаненко | студент | Івано-Франківськ

360 | Вячеслав | программiст | Харкiвська обл., Харкiв

361 | Костянтин Корчевий | друкар | м.Кам\\\'янець-Подільський

362 | Дмитро Сотников | інженер-геодезист | Донецьк

363 | Роман Кривко | студент | Івано-Франківськ

364 | Роман Савчак | інженер-програміст | м.Івано-Франківськ

365 | Катерина Коркач | художниця-дизайнер | Дніпропетровськ

366 | Юрій Безгачнюк | Software Engineer | Івано-Франківськ

367 | Семенко Сергей | сисадмин | Полтава

368 | Антон Влащенко | науковець, зоолог | м. Харків

369 | Тетяна Кріль | економіст | Івано-Франківськ

370 | Андрій Будник | Інженер | м. Ужгород, Закарпатська обл.

371 | Лісніченко Дмитро | Програміст | м. Київ, Київська обл.

372 | Оксана Ковальчук | еколог, викладач | Львів

373 | Валерій Пеленський | Адмін | Львів

374 | Sergii Komov | інженер | Ukraine

375 | Роман Рудник | системний адміністратор | Львів

376 | Валерій Ільчук | турист | м.Київ

377 | Світлана Чернецька | менеджер | Тернопіль

378 | Юхименко Тарас Сергійович | інженер-системотехнік | м.Тисмениця Івано-Франківська обл.

379 | Віра Сметана | студентка | м.Самбір

380 | Боднарук Сергій | студент | Львів

381 | Анна Шабаковська | журналіст | Львів

382 | Андрій Романчук | рафт-інструктор | м.Тисмениця Івано-Франківська обл.

383 | Марія Черевко | студентка | Київ

384 | Сергій Зінченко | Журналіст | Кривий Ріг, Дніпропетровська область

385 | Заклецький Олександр Анатолійович | Журналіст | Київ

386 | Андрій Біляр | Аспірант | Буковина

387 | Олена Гурська | бухгалтер | Львів

388 | Андрій Мельничук | турист | Чортків

389 | Довбуш Володимир | інженер | Львів

390 | Володимир Кончук | тестувальник | Львів

391 | Катерина Солодько | дизайнер | Львів

392 | Крістіан Чечур | учень | Ужгород, Закакарпаття

393 | Юрій Михаць | землевпорядник | Борислав

394 | Ірина Косован | студент | Львів

395 | Ольга Шостя | бармен | Хмельницький

396 | Тарас Городецький | Інженер | Львів

397 | Богдан Фаштрига | студент | м. Яремче, Івано-Франківська обл.

398 | Вадим Харитонов | Тестувальник | Київ

399 | Мороз Ірина | менеджер з продаж | смт.Ворохта, Івано-Франківська обл.

400 | Олександр Бурсанов | студент, турист | Івано-Франківськ

401 | Оля Бандура | маркетолог | Івано-Франківськ

402 | Іван Качмар | бухгалтер | Вишня, Городоцький, Львівська

403 | Прогонний Роман | Системний адміністратор | Київ

404 | Казаєва Тетяна | економіст | Тернопіль

405 | Першута Олександр Григорович | Атомна Енергетика | Рівненська Область , м.Кузнецовськ

406 | Анна Макарова | архітектор | Полтава

407 | Ірця Ягла | медсестра | м.Тернопіль

408 | Людмила Добриніна | бренд-менеджер | Львів

409 | Євгенія Гладкіх | Науковий співробітник відділу агрохімії | М. Харків

410 | Кравчук Ірина | Бухгалтер | м.Дубляни, Львівська область

411 | Марія Мазур | вчитель | Харків

412 | Ілона Синяк | студент | Львів-Рудно

413 | Вікторія Долик | журналіст | Львів

414 | Дзвенислава Петришин | міжнародні зв\\\'язки | Львів

415 | afsfggfh | fshhm | ldsgs

416 | Галина Задоровська | екскурсовод | Львів

417 | Богдан василик | аналітик | Львів

418 | Наталія Подгурська | студент | м. Львів

419 | Мар\\\'\\\'яна Моравська | студентка | Львів

420 | Леонід Юрченко | Розробник програмного забезпечення | м. Харків

421 | Андрій | Млинко | Львів

422 | Анна | бухгалтер | Львів

423 | Микола Андрусик | Студент | м.Миколаїв

424 | Юлія Піхновська | Прес-секретар | Київ

425 | Едас Тулін | дизайнер | Львів

426 | Олександр Олійник | менеджер з продажу | Львів

427 | Гій Роман | Нач. виробничого відділу | Львів

428 | Тріфонов Юрій | студент | Львів

429 | Ярослав Кость | Студент | Львів

430 | Юрій Кикеля | Інженер | Львів

431 | Михайло ЛОбаєвський | Студент | Львів

432 | Руслана Михайлик | студентка | м.Львів

433 | Любомир Федунків | туризмознавець | Тисмениця

434 | Янів Юра | ледар | Орів, Львівщина

435 | Валерій Дубчук | інструктор-провідник по Карпатах | Львів

436 | Чижиков Олекансдр | інженер | м. Кривий Ріг

437 | Михайло Дворак | юрист | Київ (родом з Ужгороду)

438 | Іван Круглов | Геоеколог, Львівський університет Франка | Львів

439 | Зуєва Ганна | підприємець | Донецьк,Донецька обл.

440 | Наталія Гавриловська | юрист | Верховина, Івано-Франківська

441 | Оксана Маленко | юрист | м. Львів

442 | Головин Иннокентий Борисович | Программист | Одесса

443 | Віктор Зражевський | викладач історії | м. Київ

444 | Олександра Дзелось | менеджер, викладач | м. Київ

445 | Андрієнко Катерина Юріївна | інженер | Харків

446 | Борис ГОЛОДЮК | генерал\\\\капелан УГВР+Провідник УНРуху УПА | Івано ФРАНКІВСЬК+Княгинин+ГАЛИЧ

447 | Єлизавета Сіденко | дизайнер | Львів

448 | Ксения Опанасюк | маркетолог | Київ

449 | Андрій, Костюк | Студент | Тернопіль

450 | Микола Зубчик | Інженер | Івано-Франківськ

451 | Ivan Vitenko | designer | Тернопольская

452 | Лебидь Андрей | инженер-маеханик | Днепропетровск

453 | Марія Ковальова | тестувальник | Вишгород

454 | Анна Троян | інженер | Вінниця

455 | Юрій Курант | веб-програміст | Тернопіль

456 | Катерина Зайцева | менеджер | Львів

457 | Клюка Володимир | програміст | Львів

458 | Дмитро Кривопишин | програміст | м. Київ

459 | Елена | биолог | Санкт-Петербург, Россия

460 | Максим Барвінський | програміст | Олександрія, Кіровоградщина

461 | Олександр Жмудовський | программіст | Кам’янець-Подільський, Хмельницька

462 | Савкін Олександр | Інженер | Львів, Львівська обл

463 | Артем Черниш | Спеціаліст з якості програмного забезпечення | Київ

464 | Любомир Лесюк | системний адміністратор | м. Івано-Франківськ

465 | Тарас Латуринський | аспірант | Київ

466 | Петрик Роман | службовець | Львів

467 | Наталя Мисула | Лікар-інтерн | м.Тернопіль

468 | Гончарук | Пенсіонер | Київ

469 | Кравчук Остап | студент | м. Дубляни обл. Львівська р-н. Жовківський

470 | Шеліга Андрій | студент | смт Залізці, Зборівський р-н, Тернопільська обл.

471 | Істеревич Тетяна | студент | Тернопіль

472 | Вишневський Станіслав Юрійович | фізик | м. Київ

473 | Мирослав Кабаль | Інженер-лісознавець Карпатського біосферного заповідника | Рахів, Закарпатська обл.

474 | Юлія Михайлович | адміністратор | Тернопіль

475 | Тарас Данилович | Адміністратор | Івано-Франківськ

476 | Сергій Куліш | інженер | Київ

477 | Юрій Гудзь | підприємець | Львів

478 | Ганна Нужна | біолог | м. Київ

479 | Альона Рудюк | Вчитель історії | Кам\\\'янець-Подільський

480 | Руслана Стойко | бухгалтер | Львів

481 | Ольга Косар | аспірант | Львів

482 | Ящишин Ростислав | журналіст | Львів

483 | Ярина Яцун | Ландшафтний дизайнер | м. Обухів, Київської обл.

484 | Микола Бігус | турист | Тернопіль

485 | Голенков Дмитрий | дизайн | Львов

486 | Ольга Лакиза | IT | Харьков

487 | Вуєк Юрій | Менеджер | Львів

488 | Василь Вудленд | архітектор | м.Харьків

489 | Максим Кусакін | IT | Львів

490 | Уманець Дмитро Володимирович | менеджер з продаж компанія ТНК | Львів

491 | Надія Григорчук | Інженер | Львів

492 | Валерій Осипець | фахівець з охорони праці | Київ

493 | Олексій Ситник | Менеджер | Київ

494 | Вадим, Попович | правник | Чернівці

495 | Таня Козлова | дизайнер | Львів

496 | Головко Геннадій | інженер | смт.Воловець, Закарпатська обл.

497 | Тарас | програміст | Чернівці

498 | Безсмертна Вікторія Олексіївна | й | м. Харків

499 | Олеся Раїна | бухгалтер | м.Львів

500 | Вуек Богдан Евгеньевич | Менеджер | Львів

501 | Вуєк Юрій | Менеджер | Львів

502 | Наталія Кудлай | інженер | Київ

503 | Олександр Нужний | Гірський провідник | Львів

504 | Кадачігов Олексій | Менеджер | Берегово, Закарпатьска обл.

505 | Стельмах Володимир | менеджер | Львів

506 | Луців Микола Михайлович | системний адміністратор | Калуш

507 | Богдан | Штойко | Львів

508 | Кадачігова Олеся | Токсиколог | Виноградів, Закарпатьска обл.

509 | Тарас Олексин | студент Львівського національного університету імені Івана Франка | Збараж, Тернопільська

510 | Олег Семен | програміст | Львів

511 | Бобуський Віктор | Архітектор | Ужгород

512 | Баранов Юрій Петрович | стоматолог | Київ

513 | Пономаренко Костянтин | пенсіонер | Львів

514 | Іван Кушнір | архітектор | Київ

515 | Сергеев Антон | мануальний терапевт | Київ

516 | Стахів олег | системний адміністратор | Тернопіль

517 | Максим Кусакін | ІТ | ЛЬвів

518 | Олег Домарадзький | Проектант, дизайнер | м.Львів (Львівська обл.)

519 | Любов Колосовська | програміст | Дніпропетровськ

520 | Богдан Холявка | економіст | Львів

521 | Павло Городиський | менеджер | Львів

522 | Семенюк Віталій | Керівник туристичних гуртків | м.Хотин, Чернівецької обл.

523 | Остап, Ясниський | менеджер | Львів, Львівська

524 | Володимир Милитчук | підприємець | м. Івано-Франківськ

525 | Олександр Касапчук | підприємець | Івано-Франківськ

526 | Віра Корсун | соціолог | Львів

527 | Чернявський Андрій | ІТ | Львів, Лвівська обл.

528 | Роман Куза | МНС | Львів

529 | Віктор Баган | туристичний гід | Львівська область, м.Борислав

530 | Попик Роман | менеджер | Львів

531 | Тетяна Сирова | ІТ | Львів

532 | Андрій Фрончко | менеджер | Луцьк

533 | Артем Костецький | студент | м.Івано-Франківськ,Івано-Франківська обл.

534 | Уляна Якимишин | інженер з якості програмного забезпечення | м. Львів

535 | Грабовська Наталія Леонтіївна | інспектор з кадрів | Івано-Франківськ

536 | Сергій Коцурський | Підприємець | Ковель

537 | Віталій Вондрачек | Товарознавець | Львів

538 | Юлія Овдієнко | юрист | Київ

539 | Андрей Григораш | геодезист | Львов

540 | Андрій Тимощук | Будівельник | Коломия Івано-Франківська обл.

541 | Олена Крапівнік | менеджер | м. Харків

542 | Юрій Курилишин | соціолог | Стрий

543 | Соломія Гнатів | менеджер | Львів

544 | Оксана Маринчак | товарознавець | м. Івано-Франківськ

545 | Олексій Яковлев | менеджер | Львів

546 | Сузанна Кубацка | екскурсовод | м. Львів

547 | Боднарук | ІТ-сфера | Львів

548 | Андрій Климко | підприємець | Стебник,Львівська

549 | Віра Хом\\\'як | менеджер з реклами | Львів, Львівська обл.

550 | Василь Гук | Інженер-електрик | м. Червоноград Львівбка обл.

551 | Ігор Предко | спеціаліст з продаж | Тернопіль

552 | Павло Кульгавець | менеджер | Львів

553 | павло смолар | Бухгалтер | Мкачево

554 | Денис Заславський | инженер-программіст | Кам\\\'янець-Подільський, Хм обл.

555 | Наталія Михайлів | менеджер ЗЕД | м. Дубляни

556 | Потапчук Світлана | обліківеь | Львів

557 | Артем Кузнєцов | системний адміністратор | Ужгоро, Закарпатська обл.

558 | Юлія Лук\\\\ | адміністратор | Київ

559 | Владислав Вільгуцький | інженер | Львів

560 | Христина | Студент | Івано-Франківськ

561 | Медуняк Ірина Валеріївна | менеджер | Київ

562 | Золотар Інна | екскурсовод | Львів

563 | Юлія Токар | психолог | Харків

564 | Марина Прохоренко | юрист, перекладач | Київ

565 | Ольга Пасіцельська | студентка | Дніпропетровськ

566 | Гриць Кошель | лікар-хірург | Луцьк, Волинська область

567 | Гуцал Руслан | Підприємець | Виноградів Закарпаття

568 | Тарас Пудяк | інженер-схемотехнік | Україна, Чернівецька область, місто Чернівці

569 | Овсюк Мр\\\\\\\'яна | рекламіст | Львів

570 | Роман Теслюк | науковий співробітник | смт Щирець, Львівська область

571 | Ольга Девицька | науковий співробітник | Львів

572 | Юрій Гвоздович | програміст | Львів

573 | Назар Попадинець | Інженер | Івано-Франківськ

574 | Бандурка Микола | студент | Яремче, Івано-Франківська обл.

575 | Арсений Владимирович | Студент | Харьковская

576 | Ярослав Косар | турист | Львів

577 | Мацюра Мр\\\'яна | спеціаліст з рекламіст | Львів

578 | Романишин Ростислав | лікар | с.Крушельниця, Сколівський р-н

579 | Іваненко Андрій | менеджер | Львів

580 | Дутко Тарас | гол. енергетик | Львів

581 | Анна Педіна | Дизайнер | м. Харків

582 | Харитонова Інна | філолог | Київ

583 | Валентина Янчук | журналіст | Київ

584 | Кац Леонид Якобович | інженер-енергетик | Стрий, Львівська

585 | Конюшенко Михайло | логіст | Львів

586 | Ігор Кравцов | Приватний підприємець | Львів, Львівська

587 | Богдан Семенович | музикант | Рівне

588 | Ігор Бокало | безробітний | Львів

589 | Юрій Верещинський | Підприємець | Львів

590 | Анна Соколова | Студентка | Харків

591 | Злидник Юрій | Інженер | Львів

592 | Юля Плотка | менеджер | Львів

593 | Юрій Стець | Народний депутат України | Київ

594 | Дмитрович Назар | Будівництво | Львів

595 | Уткіна Олена | Студентка | Харків

596 | Віталій Крупін | к.е.н., науковий співробітник | Львів

597 | Веніков Кирил | дантист | Львів

598 | Віталій Мельник | електрик | київщина

599 | Валентин Волошин | заст.дир. Ужанського нац. прир. парку | Ужгород

600 | Ліля Добровольська | перекладач | Київ

601 | Зіновій Мороз | викладач | Тернопіль

602 | михайло вондрачек | водій | львів

603 | Гаврилов Григорій | підприємець | Львів

604 | Олександр Лопатинський | Інформатик | Кам\\\'янець-Подільський

605 | Ксенія Куташі | художник-дизайнер | с. Бене, Закарпатська обл.

606 | Тетяна Горпініч | викладач | Тернопіль

607 | Троїцька Ольга | викладач хатха-йоги | Київ

608 | Наталія Микитюк | інженер з якості | Львів

609 | Андрій Ващишин | інженер-проектувальник | Львів,Львівська

610 | Пуковецька Ольга | студент | Харків

611 | Олександр Махонюк | науковець | Львів

612 | Артем Козак | программіст | Кам’янець-Подільський, Хмельницька

613 | Лук\\\'янець Андрій Георгійович | програміст | Львів, Україна

614 | Павлишин Ігор | Підприємець | Львів

615 | Гуменюк Максим | менеджер | Вінниця

616 | Оксана Кревська | студентка | м. Луцьк

617 | Роман Турецький | економіст | Самбір,Львівська

618 | Гіптенко Леся | філолог | м. Київ

619 | Була Майя | медсестра | м.Соснівка, Львівська обл.

620 | Назарій, Походило | к.х.н, ст.наук.спів. ЛНУ ім. І.Франка | Львів

621 | Роман Держко | Інженер | Львів

622 | Петрінко Христина | Студентка | Ужгород

623 | Калюжный Владимир | преподаватель | Харьков

624 | Владислав Мірутенко | викладач Ужгородського національного університету | Ужгород

625 | Ольга Скальська | студентка | Львів

626 | Єфремова Катерина | студент | Київ

627 | Ігор Горбань | біолог | Львів

628 | Архипчук Оксана | Маркетолог | Львів

629 | Людмила Ємельянова | лікар | м.Чернівці

630 | Тетяна Шляхова | магістр екології ХНАМГ | Харків

631 | Пруніца Іван | підприємець | Берегово, Закарпатська

632 | Дмитро Лаба | торнговий представник | Івано-Франківськ

633 | Єва Андрик | науковець | м. Ужгород, Закарпатська область

634 | Лошак | Штатний працівник | Ужгород, Закарпатська

635 | Марковська Марія | студент | Київ

636 | Антон Чепеленко | менеджер із збуту | Харків

637 | Роман Когуткевич | економіст | Львів

638 | Олена Петрінко | Студентка | Ужгород

639 | Василь Джугалик | Ріелтор | Львів

640 | Роман Саган | спеціаліст із моніторингу (маркетингові досладження) | Тернопіль

641 | Яуген Жукавец | хімік | г. Мінск

642 | Павлик Інна | викладач | Львів

643 | Андрій Король | менеджер | Івано-Франківськ

644 | Андрій Коваль | інспектор | м.Львів

645 | Петро Забуга | інженер-конструктор | Київ

646 | Очеретна Катерина | Біолог | м. Ужгород, Закарпатська область

647 | Довгань Іван | учень | Львів

648 | Цибух Тарас | інструктор з фізкультури | м.Коломия, Івано-Франківська область

649 | Ростислав Кушнір | Апаратник | Дрогобич, Львівська

650 | Роман Дефус | підприємець | Львів

651 | Вадим Джувага | історик, журналіст | Полтава

652 | Надійка Сметана | студентка | Самбір

653 | Василь Коружак | ПЦБ | м.Стрий Львівська обл.

654 | Сергій Борис | Вчитель образотворчого мистецтва | м.Косів,Івано-Франківська обл.

655 | Галина Гевко | учитель | Золочів, Львівська обл

656 | Антоніна Євтодюк | кандидат філософських наук. доцент кафедри філософії ЛНТУ, Голова ВОГО \\\"Християнський рух за життя\\\"\\\" | м.Луцьк, Волинська область

657 | Олександр Будік | журналіст, аспірант | м. Львів

658 | Василь Кордяк | оператор цифрового друку | Івано - Франківськ

659 | Игнатьев Андрей | экономист | Харьков

660 | Борис Дабо-Ніколаєв | викладач, поет | київ

661 | Дмитро Пащенко | юрист | м.Львів

662 | Андріяшик Василь Васильович | народознавець | Борщів, Тернопільська обл.

663 | Олександр Ксеник | лікар | Жидачів Львівська обл,

664 | Віктор Скочиляс | викладач | Тернопіль

665 | Корниенко Сергей | юрист, правозащитник, Голова СО ПП \\\\\\\\ | Севастополь

666 | Дарія Маланюк | приватний підприємець | Івано-Франківськ

667 | Михайло Костюк | інженер-механік | м. Івано-Франківськ

668 | Гроцький Андрій | студент | м.Львів

669 | Семя\\\'нів Юлія | фотограф | Львів

670 | Станіслав Пряхін | Технолог пивовиробництва | Львів

671 | Андрій | журналіст | Копичинці

672 | Анатолій Льовін | біолог | Запоріжжя

673 | доскоч володимир | підприемець | калуш івано-франківська обл

674 | Андрій Настрога | інженер | місто Тернопіль

675 | Інна | Павиченко | Харків

676 | Гичка Іван | студент | Хуст, Закарпаття

677 | Оксана Ткачук | Студентка | Тернопіль

678 | Мерзляков Сергій | студент | Львів

679 | Роман Заболотний | студент | Львів

680 | Тіторенко Вікторія | бухгалтер | м.Київ

681 | лесейко зоряна | лікар | чортків тернопільська обл

682 | Якобчук Ліна | студентка | Рівне

683 | Нина Нестерова | студентка | Москва, Россия

684 | Тріщ Ганна | студентка | Рожнятів, Івано-Франківська область

685 | Светлана Шкурат | учитель | Харьков

686 | Роман Небесний | науковець (технічні науки) | М. Львів

687 | Северин Сокальський | викладач | Львів

688 | Ольга Надєіна | біолог | Київ

689 | Ігор Сорочак | лікар | Івано-Франківськ

690 | Юрій Пивоваренко | громадський активіст | Київ

691 | Олександр Ординець | біолог | Харків

692 | Шкнеева Наталья | менеджер | м Київ

693 | Дмитро Демидов | еколог | Київ

694 | Дар\\\'я Карпенко | студентка-еколог | Київ

695 | Анна Ганзя | еколог | Київ

696 | Христина Вовк | вчитель | Львів

697 | Топорова Ірина | менеджер | Київ

698 | Петро Савич | маркетолог | Київ

699 | Ладомир Кравчук | Журналіст, тренер | Київ

700 | Карась Євген | штурмовик | Київ

701 | Іван Савченко | студент | Бориспіль

702 | Владислав Зубенко | Студент | м. Харків

703 | Сергій Вовк | економіст | Львів

704 | Катерина Найденко | студентка | Дніпропетровськ

705 | Кузнецова Юлія | біолог | Харків

706 | Васильєв Антон | Закупщик | Київ

707 | Тетяна Кушка | верстальник | Київ

708 | Дмитраш Тетяна | студент НаУКМА( екологія) | м.Київ

709 | Кривобок Богдан | студент | м.Слов\\\'янськ, Донецька обл

710 | Побережна Богдана | студент | м.Київ

711 | Світлана Вітковська | студент | Київська область,Київ

712 | Андрій Бурдик | підприємець, ІТ-інженер | м.Львів

713 | Білоус Вадим | Студент | Київ

714 | Сергій Коцегуб | фрілансер | м. Полтава Полтавської області

715 | Алла Шокун | економіст | Дніпропетровськ

716 | Едуард Глушко | економіст | село Джурів Івано-Франківська область

717 | костик іванна степанівна | тимчасово безробітна | івано-франківськ

718 | Аскеров Фазиль | турменеджер | Закарпатская оюлать Село Руска Мокра

719 | Гребеньков | Викладач | Луцьк

720 | Віта Випасняк | маркетолог | м. Івано-Франківськ

721 | Мацько Ярослав | студент | Львів

722 | Лукінюк Максим | юрисконсульт | м. Чернівці, Чернівецька обл.

723 | Олександр Парфьонов | програміст | Київ

724 | Галина Мельник | Підприємець | Долина ,Івано-Франківська

725 | Дмитро Сивоконь | студент | м. Черкаси

726 | Антон Эпп | Фотограф | Ужгород

727 | Володимир Добровольський | системний адміністратор | Київ

728 | Андрій Петрів | інженер-технолог | Львівська обл.

729 | Оцел Сергій | менеджер з реклами | Львів

730 | Павло Червінський | підприємець | Львів

731 | Назарій Городиський | студент | м. Львів

732 | Слоневський Олексій | інженер-енергетик | Львів

733 | Чебойда Дмитро Олександрович | менеджер | Київ

734 | Сергей Ильиных | турист | Крым

735 | Катерина Гозак | студент | Київ

736 | Інна Дацюк | Менеджер екологічних проектів | Київ

737 | Оксана Бєляєва | архітектор | Львів

738 | Куташі Марія | секретар Бенянської сільської ради | с.Бене

739 | Богдан Горбай | економіст | Львів

740 | Olesia Sokalska | muzykant | Kyiv

741 | Автушенко Олена | вчитель, інструктор дитячо-юнацького туризму | м. Харків

742 | Сосинюк Тетяна Миколаївна | приватний підприємець | Миколаїв

743 | Роман Булькевич | підприємець | Київ

744 | Маркіян Келеман | Студент | Львів

745 | Лідія Стрельченко | журналіст, літературний редактор, поетеса | Київ, Київська область, Бровари

746 | Мар\\\'яна Вербовська | журналіст | Львів

747 | Войнарович Юлія Едвардівна | зоолог, еколог | м. Ужгород

748 | Ньорба Андрій Федорович | програміст | Берегово, Закарпатська обл.

749 | Олександра Білоусько | студент | м.Переяслав-Хмельницький, Київська обл.

750 | Петро Боднар | держслужба | Львів

751 | Курець Зеновій Михайлович | приватний підприємець | м.Рогатин ,Івано-Франківська обл.

752 | Редчук Тарас | науковий співробітник | Київ

753 | Дмитро Редчук | ІТ-фахівець | Київ

754 | Іванна Сторожук | Бухгалтер | Львівська облвсть

755 | Саша Черновол | турист | Львів

756 | Олег Квас | кошторисник | Львівська область

757 | Хрипливенко Людмила | 3д моделер | Київ

758 | Віктор Кошовський | інженер-землевпорядник | м.Львів

759 | Юлія Куцоконь | науковець | Київ

760 | Любов Поліщук | фінансист | Київ

761 | Товкач Ирина | торговый представитель | харьков

762 | Людмила Мігаль | екскурсовод | Львів

763 | Гусак Світлана Петрівна | юрист | м. Київ

764 | токар інна | підприємець | тересва. закарпатська.

765 | Сергій Огородник | редактор | м. Київ

766 | Іщенко Надія | редактор | Київ

767 | Ірина П. | рекламіст | Мукачево, Закарпатська обл.

768 | Никита Давыдов | юрист | Московская область, Россия

769 | Віталій Сторож | Менеджер | Київ

770 | Anna Ruban | environmetal manager | Vinnitsia, Vinnitsia region

771 | Захарова Юлия | мерчендайзер | Московская область,Сергиев-Посад

772 | Юлия Шаповал | менеджер | Киев

773 | Андрій Вознюк | Тур-оператор | Івано-Франківськ

774 | Мариневич Олександра | юрисконсульт | місто Київ

775 | Віктор Шаповал | Ботанік | смт Асканія-Нова Херсонська обл.

776 | Вишневская Мария | биолог | Санкт-Петербург

777 | Олександр Лисаченко | менеджер | м. Черкаси

778 | Валерія Горбачова | студентка | Харків

779 | Olesia Povkh | Student | Tatariv

780 | Олександр Бобко | програміст | Бровари, Київська обл.

781 | Ольга Деркач | вчитель | Київ

782 | Роман Мамаєв | інженер | Харків

783 | Tilia Maas Geesteranus | tourist agent | Lviv

784 | Роман Сус | Гід | Івано франківськ

785 | Павло Новиченко | консультант | Львів

786 | Володимир Бервецький | Студент | м, Львів

787 | Юра Гусак | студент | Львів

788 | Тарас Равчеев | ІТ-фахівець | Київ

789 | Юлія Мороз | маркетолог | Київ

790 | Олександр Перепелюк | Приватний підприємець | м.Калуш

791 | Василюк Іван | студент | Київ

792 | серж диджовський | механик | Днепропетровск

793 | Щерба Екатерина | педагог | Санкт-Петербург

794 | Михайленко Яна | Студент | Київ

795 | Екатерина | Гургес | Москва

796 | Олег Ступар | Лікар | Івано-Франківськ

797 | Віталій Хоменко | Студент | Київ

798 | Тетяна Семко | вчитель | Чернівці

799 | Ясіньковська Людмила | студентка | Київ

800 | Олійник Олег | юрист | Львів

801 | Христина Біляковська | студентка | Львів

802 | Олександр Решнюк | програміст | Київ

803 | Микола Савчук | учень | Брацлав, Вінниччина

804 | Олена Квітко | аспірант | Київ

805 | Олександр Редчук | інженер-конструктор | Бровари

806 | Marko REBROV | тяжка | Prague

807 | ДІАНА ТІВОДОРОВНА СТУКАЛО | ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЕМЕЦЬ | м.БЕРЕГОВО,ЗАКАРПАТТЯ

808 | Садовий Тарас | учень | Львів

809 | Станислав | Научный сотрудник, Кандидат биологических наук | Харьков

810 | Наворенська Ярина | Студентка | м. Львів

811 | Тадік Чебанець | учень | м.Львів

812 | павло левчук | столяр | львів

813 | Саня Крыжановский | http://snaxa.com | Івано-Франківськ

814 | Саня Крыжановский | http://snaxa.com | Івано-Франківськ

815 | Костюченко Александр | Каякер | Київ

816 | Хоменко Андрій | студент | Харків

817 | Андрій Плига | Еколог | м. Київ

818 | Кравчук Максим | Школяр | х.Буда, Черкаська область

819 | Кубіря Володимир | інженер | Кременчук

820 | Павло Мартинюк | менеджер готельного господарста і туризму | львів

821 | Петро Бучак | інженер-механік | Калуш Івано-Франківська обл.

822 | Роман Морєв | Біохімік-фармаколог | Київ

823 | Олена Нестерчук | студент | Київ

824 | Сеник Мар\\\\\\\'яна | науковець | м. Львів

825 | Таня Височанська | економіст | Тернопіль

826 | Зологина Елена | студентка | Харьков

827 | Стасюк Ірина | студентка | м. Львів

828 | Олександра Матвійчук | юрист | Київ

829 | Марія Тимків | Студентка | Івано-Франківськ

830 | Любомудрова Галина | экономист | Москва

831 | Гушул Антоній | науковець | Чернівці

832 | Гушул Антоній | науковець | Чернівці

833 | Андрій Платко | Туризм | Івано-Франківськ

834 | Віктор Станкевич | документознавець | Ужгород

835 | Анна Нижегородцева | Администратор | Киев

836 | Cергій Адамович | історик, науковець | м. Івано-Франківськ

837 | Іван Щербей | культпрацівник | смт. Жденієво Закарпатська обл.

838 | Попов Олександр | Промальпініст | м. Львів

839 | Мария Кузьмина | студент | Тульская область, Россия

840 | Наталья Черний | психолог | Киев

841 | Олександр Кузько | інженер IT | Київ

842 | Васильців Руслана Вячеславівна | Ландшафтний архітектор | Львів

843 | Мищишин Тарас | керівник гуртка | м.Червоноград Львівська обл.

844 | Юлія Маклюк | Координатор проектів | Ірпінь, київська обл.

845 | Вакуленко Ганна Володимирівна | студент НаУКМА | м.Київ

846 | Татьяна Ивкович | биолог | г. Санкт-Петербург

847 | Любов Кувшинова | економіст | м. Мелітополь Запорізька обл.

848 | Оксана Переворська | бухгалтер | Львів

849 | Пеленська Марта | студент | Львів

850 | Ярослав Кулак | програміст | Львів

851 | Славич Ольга-Роксолана | студентка | Киїа

852 | Жегестовський Арсен Валерійович | Інженер К.С | Тернопіь

853 | Цяпало Оксана Дмитрівна | бухгалтер | с. Лисиничі Львівська область

854 | Юрій Нестерук | географ | Львів

855 | Володимир Селіваненко | юрист | м. Київ

856 | Выкторыя Довгошия | вчитель | Гвіздець Івано-Франківська

857 | Сергій Товкач | електромонтер | Рівне

858 | Амангалиева Валентина | студент | саратов

859 | Любачина Анна | студент | Київ

860 | Андрій Яремич | студент-еколог | Київ

861 | Ігор Білянський | студент-еколог | Харків

862 | Вячеслав Зотов | рятівник | м.Львів

863 | Григор Юлія | студентка | Івано-Франківськ

864 | Вірстюк Галина | інженер | Надвірна Івано-Франківська область

865 | Світослава Алексєєва | програміст | м. Івано-Франківськ

866 | Оля Татаренко | Музыкальный руководитель в ДОУ | Харьков

867 | Володимир Дмитрів | менеджер | Львів

868 | Галина Пристанська | страховик | Червоноград Львівська

869 | Антоніна Олексіна | лікар | Дніпропетровськ

870 | Роман Кулачковський | асистент кафедри фізичної географії | Львів

871 | Роман Печижак | фотограф | Косів, Івано-Франківська

872 | Марианна Лунева | Домохозяйка | Харьков

873 | Троїцька Олена | Костюмер | Київ

874 | Леонід Верестун | Студент | Івано-Франківськ

875 | тарас томяк | сторож | с .джурів Ів-франківська обл

876 | Антонюк Ліда | аналітик | Чернівці

877 | Маковкина Елена Григорьевна | Специалист по туризму | Нижний Новгород

878 | Фёдор Игнатов | финансы | Киев

879 | Карпов Василь | Учень | с. Тросник, Виноградівський район Закарпатська область

880 | Сергей Трикоза | инженер | Харьков

881 | Тіберій Любка | науковий співробітник | м. Берегове, Закарпатська обл.

882 | Владимир Алексеев | менеджер | Москва

883 | Семань Василь | шофер | с Рудники ів франківска обл

884 | Гладун Андрій | Слюсар | Тернопіль

885 | Соболев Валентин | лiкар | Черкаси

886 | Марія Маківничук | студент | Верховина, Івано-Франківська

887 | Наталия Владиславовна Игнатьо | Студент | Закарпатская

888 | Андрій Нога | Природоохоронець | Львів

889 | Катерина Норенко | студент | Київ

890 | Ковановський Стас | студент | Івано-Франківськ

891 | Виталий Лавров | ПП | Киев

892 | Олеся Ференц | студент | Івано-Франківськ

893 | Мацура Павло Петрович | інженер | м. Львів, Львівська область

894 | Дмитро Макухан | Студент | Дев\\\'ятир, Львівська обл.

895 | Семак Петро | інженер II кат ФМІ НАНУ | львів

896 | Ігор Чашко | ІТ | Львів, Львівська область

897 | Антоніна Колкевич | студент | Львів

898 | Віталій Мамчук | підприємець | Косів, Івано-Франківська

899 | Назарій Нестерук | школяр :DD | Lviv

900 | Назарій Нестерук | школяр | Львів

901 | Олексіна Юлія | студентка | м.Київ

902 | Володимир Репецький | учень | м. Львів, Львівська область

903 | Михайло Городецький | редактор телебачення | Київ/Донецьк

904 | Дрозд Тетяна | Вчитель | м.Волочиськ, Хмельницька обл.

905 | Ганна Бойко | педагог-організатор | М. Суми, Сумська область

906 | Тарас Станько | банкір | Львів

907 | Альона Скрит | маркетолог | Київ

908 | Дмитро Вавринюк | програміст | Львів

909 | Роман Федорчук | Майстер | Івано-Франківська обл., м.Яремче,вул.Шептицького

910 | Віталій Рудник | бізнесмен | м.Калуш Ів.Франківська обл.

911 | Нестерук Володимир | штукатур плиточник | Снятин Ів-Франківська

912 | Юрій Даниляк | студент | Львів

913 | Валентин Левшин | Головний бухгалтер | Днепропетровск

914 | Андрій Крисько | природоохоронець, еко-турист | Львів

915 | Касянюк О | керівник виробництва | Нововолинськ, Волинь

916 | Оксана Буряченко | туризм | Тернопіль

917 | Дмитренко Юлія | охоронець пам`яток історії та культури | Київ

918 | Костянтин Чернявський | науковий співробітник | Київ

919 | Jacek Hucul-Strozewski | zootechnik-biolog | Warszawa, Polska

920 | Аношкина Ольга | студент | г. Пенза

921 | Гочачко Геннадій | студент | Київ

922 | Платон Третяк | голова екологічної комісії НТШ | м. Львів

923 | Біланич | Біолог, музейна справа (природнича музеологія) | Ужгород

924 | Богдана Козлова | маркетолог | Чернигив, Чернигивська

925 | Наталія Дзюбенко | зоолог, к.б.н. | м. Львів, Львівська обл.

926 | Ксенія Данилів | науковий співробітник | Долина

927 | Роман Черепанин | еколог | Івано-Франківськ

928 | Orysya Makar | Office manager | Sokal\\\', L\\\'vivs\\\'ka oblast\\\'

929 | Яросла Баїк | ІТ | Львів

930 | Наталія Чагарна | провізор | м. Київ

931 | Олександра Першина | провiдний концертмейстер Харкiвського нацiонального державного унiверситету мистецтв | Харкiв

932 | Тугай Ольга | інженер-енергетик | м.Львів

933 | Орест Волощук | Програміст | Львів

934 | Кміть Марічка | студентка | Львів

935 | Савчинський Богдан | науковий співробітник | Київ

936 | Олекасндр Ренкас | інженер | Львів

937 | Тарас Глушко | керівник департаменту в страховій компанії | м.Львів

938 | Катерина Калиновська | Студентка | Львів

939 | Циганюк Рман | інженер-енергетик | м. Івано-Франківськ

940 | Богдан Долінце | Студент | Київ

941 | Данила Безменов | аналитик | Киев

942 | Стрілак Надія | педагог | Чернівецька

943 | Олександра Федас | студентка | Київ

944 | Тетяна | Психолог | Київ

945 | Мельник Олексій | лікар-стоматолог | Рава-Руська, Львівська область

946 | Ірина Кравчук | Студент | М.Дубляни,Львівська

947 | Олексин Роман | Адміністратор | Івано-Франківськ

948 | Кур,Анастасия | Парикмахер | Ярославль

949 | Анна Кравець | студент | Львів

950 | Ольга | студент | Львів

951 | Дмитро Наконечний | оператор кол-центру | Львів

952 | Олексій Чагарний | інженер-консультант | м. Київ

953 | Світлана Семак | аспірант-фізик | м. Львів

954 | Лисенко Наталія | заступник начальника ВРРПМнРБЗ | Київскька обл., м. Ірпінь

955 | Яковенко Оксана | менеджер | Харьков

956 | Юлия Лобчук | студент | Днепропетровск

957 | Віта Березовська | економіст | Львів

958 | Ярослав Янишівський | Викладач інформатики | м.Болехів, Івано-франківська обл.

959 | Костянтин Шевчук | інженер охорони та захисту лісу | Львів

960 | Вавринюк Юдія | студент | Львів

961 | Юрій Урбанський | виконавчий директор НЕЦУ | м. Київ

962 | Олександр Воробйов | інженер | Львів

963 | Олександра Уралова | перекладач | Київ

964 | Марковська Алла | Художник | Львів

965 | Сергей Дармодехин | Менеджер | Днепропетровск

966 | Роман Тихонюк | монтажник | м. Івано-Франківськ

967 | Євгенія Прекрасна | еколог | Київ

968 | Витвицький Любомир | Студентк | Долина

969 | Катерина Задорожна | студентка | Львів

970 | Любов Борсукевич | біолог | Львів

971 | Діжовський Дмитро | програміст | Львів

972 | Надія Чепелевська | студентка, ботанік | Львів

973 | Сергій Порошкін | оператор телефонного зв\\\'язку | Львів, Львівська область

974 | Харина Юрий | геолог | Киев

975 | Безвербний Дмитро | інженер-будівельник | м. Київ

976 | Віра | студентка | Київ

977 | Павло, Степанюк | інженер ЛВС | Хмельницький

978 | Середіна Ольга | студент | Київ

979 | Катерина Марченко | студентка | Киів

980 | Анна Дзюба | студентка | Боярка, Київська область

981 | Ольга Павліш | домогосподарка | Івано-Франківськ

982 | Євген Первушин | інженер-програміст | Хмельницький

983 | игорь | художник | тюмень

984 | Аркушин Едуард | психолог | Дніпропетровськ

985 | Мельников Дмитро | Финансовый аналитик | Киев

986 | Александр Малышев | фрилансер | г.Королёв Московской области

987 | Алёна | Менеджер по туризму | Санкт-Петербург

988 | Ирина | Оценщик | Россия, Санкт-Петербург

989 | Голуб Таїса | менеджер з продажу туристичного спорядження | Київська обл., Рокитнянський р-н

990 | Юринець | Любов | Львів

991 | anastasia gutsol | student | Kyiv

992 | Тетяна Кашевко | студент | Київ

993 | Ситник Ольга | Викладач | Харків

994 | Шупиков Даниил | Юрист | Кривой Рог

995 | Андрій Угрин | Еколог | Львів

996 | Виталина Тютина | Инженер-геодезист | Санкт-Петербург

997 | Ірина Мушик | студентка | Харків

998 | Даниїл Задорожний | студент | Львів

999 | Шайда Любов Іванівна | юрист | м.Київ

1000 | Катерина Горбенко | студентка | Кринички, Дніпропетровська

1001 | Гера Тарас | бухгалтер | м.Львів

1002 | Наталія Томарєва | викладач | м. Харків

1003 | Сергій Карпенко | студент | Полтава

1004 | Юрій Бенгус | Викладач | Харків

1005 | Пеньшин Евгений | Предприниматель | Днепропетровск

1006 | Лосева Анна | контент-менеджер | Днепропетровск

1007 | Стефанів Ярослав | студент | Київ

1008 | Діана Нікуліна | викладач | Збараж. Тернопільська обл.

1009 | Носик Наталія | студент | Запоріжжя

1010 | Антон Шигімага | перекладач | Харків

1011 | Світлана Курило | Програміст | м. Київ

1012 | Юлія Теплицька | студент | місто Тернопіль

1013 | Олена Попелюшко | ВМГО | Хмельницький

1014 | Едуард Курташ | Архітектор | Львів

1015 | Панаида Марина Владимировка | студентка | Одесса

1016 | Марина | домохозяйка | Москва

1017 | Андріїшин Роман Олегович | Інженер | Львів

1018 | Оксана Пужаковська | менеджер з маркетингу | Новий Розділ

1019 | Ольга Ткачук | дизайнер | Тернопіль

1020 | Стебелецька Олена | студентка | Харків

1021 | Мар\\\'яна Слуцька | експерт-оцінювач | Івано-Франківськ

1022 | Олександр Чабан | економіст | Київ

1023 | Колтко Мар’яна | студент | м. Тернопіль

1024 | Світлана | бухгалтер | Вижниця

1025 | Євген | Підприємець | Київ

1026 | Малков Олег | Інженер | Львівська м. Червоноград

1027 | Ольга Хоменко | Економіст | с.Стеблівка, Хустський р-н, Закарпатська обл.

1028 | Шайдюк Вячеслав | Викладач | Tours, région Centre

1029 | Юрій Курташ | інженер | м. Львів

1030 | hhhfg | dfhdh | dfhdf

1031 | Кузнецова Анастасия | логіст | Київ

1032 | Іван Казаєв | лікар | Дніпропетровськ

1033 | Самутичева Яна | психолог | Череповец, Россия

1034 | Василь Семенчук | історик | м.Тернопіль

1035 | Немчук Роман | підприємець | м. Надвірна

1036 | Анатоій Дутчак | пілот | Калуш

1037 | Олександр Заянчковський | Архітектор | Кам\\\"янець-Подільський

1038 | Есипёнок Александр | Студент | Дзержинск, Нижегородская оьласть, Россия

1039 | Куренкова Ольга | Студент | Дзержинск, Нижегородская область, Россия

1040 | Андрій Пішко | геодезист | Львів

1041 | Лисак Ганна | студентка УжНУ | Ужгород

1042 | Олена Іваниця | студент | Львів

1043 | Олексій Сімків | підприємець | Львів

1044 | Воронкова Екатерина | студентка | Саратов

1045 | Логвиненко Евгений | студент | Симферополь

1046 | Наталия Козлова | архитектор | Киев

1047 | Данилушкина Анна | студентка | Казань

1048 | Курбатова Наталья | педагог | Россия, Москва

1049 | Юлія Пішко | аспірант | м. Львів

1050 | Теплинский Сергей | предприниматель | Москва

1051 | Ірина Оленич | науковий співробітник | м.Львів

1052 | Олександр Рудик | викладач | Сімферополь

1053 | Едіє Барієва | студент | Сімферополь

1054 | Годлевська Олена | зоолог | Київ

1055 | Юрій Неймет | фізик, аспірант | Ужгород

1056 | Вікторія Корцигіна | Студентка | Джанкой, АРК

1057 | Липчей василь | студент | Ужгород

1058 | Богдан Рідуш | викладач | Чернівці

1059 | Олександр Кусьнеж | аспірант | Львів

1060 | Олег Рубель | ученый | Одесса

1061 | Анна Хохлова | студентка | Київ

1062 | Григорий Прокопов | Преподаватель ВУЗа | Симферополь

1063 | Рычкова Карина | Начальник отдела продаж | Россия, Свердловская обл г Екатеринбург

1064 | Черноморець | Олександр | Київ

1065 | Jacobs Albert -Van Holsbeek Frieda | Gepensioeneerd | Denderleeuw -Belgié

1066 | Лупачик Вилен | руководитель волонтерского проекта Гринпис России | Москва, Россия

1067 | Наталія Лелекач | домогосподарка | Ужгород, Закарпатська область

1068 | Шквара Любомир | студент | Ужгород

1069 | Голяк Михайло | Інженер | Ужгород

1070 | Татьяна Хакимулина | специалист по геоинформационным системам | Москва

1071 | Микола Кабан | студент | с.Крихівці, Івано-Франківська обл.

1072 | Ярославна Санісло-Пекар | науковець, ботанік | Ужгород

1073 | Горельцева Ірина | архітектор | Київ

1074 | Mohammad Almomani | Project Manager | Middle East

1075 | Іванна Бойко | лінгвіст | Ужгород

1076 | Андрій Потапов | пенсіонер | Львів

1077 | Конюх Вікторія | Інженер-програміст | Львів

1078 | Коноваленко Алексей | Эколог | Киев

1079 | Марта Кулакова | студентка | м. Львів, Львівська обл.

1080 | Ленур Абибуллаев | студент | Симферопль

1081 | Крацило Соломія | Аспірант | м.Львів

1082 | Romana Suchy | Student | Manitoba, Canada

1083 | john hucul | construction | michigan, u.s.a.

1084 | Микола Микосовський | Священик | Edmonton (Alberta)

1085 | Маряна Свидюк | менеджер по туризму | м.Долина, Івано-Франківська область

1086 | Антон Кікавець | Інженер-енергетик | Київ

1087 | Романія Заяць | студент | Winnipeg (Canada)

1088 | Влад Рідченко | стоматолог | Київ

1089 | Марія Якубович | Вчитель, голова фонду \\\"Тернопільська\\\" | Żyrardów, Polska

1090 | Терлецька Олена | вчитель | Луцьк

1091 | Валерій Гладунець | фольклорист, артист гуртів - Божи4і, PoliКарп та Варйон | с. Серединці, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.

1092 | Наталья Георгиевна Виноградова | Студент | Москва

1093 | Олена Вальденмайєр | соцальний працівник | Львівська обл., Сокаль

1094 | Petrova Anastasia | student | Moscow

1095 | Юлія Почтаренко | студентка | Київ

1096 | Skrypnychenko Ganna | fotograf | Kyiv

1097 | Козлов Дмитро | Офіцер міліції | Львів

1098 | Гайдейчук Михайло | Manager | Kyiv

1099 | Оксана | студент | Самбір

1100 | Stephanie Ortynsky | Student | Saskatoon, SK, Canada

1101 | Інна Чернецька | вчитель | Тернопіль

1102 | Олена Рутковська | економіст | Київ

1103 | Ірина Миронова | консультанат-еколог | Львів

1104 | Василь храпчук | студент | Верховина, Івано-Франківська область

1105 | Віта Березовська | економіст | Львів

1106 | Сергієнко Сергій | інженер | Київ

1107 | Никита Ромашкин | пром. альпинист | Нижний Новгород, РФ

1108 | Світлана Чистюхіна | Студент | Харків

1109 | Оксана Грицишин | лікар | Львів

1110 | Володимир Хороз | інженер-програміст | Львів

1111 | Гнатюк | Віра | Київ

1112 | Віра Гнатюк | студент | Київ

1113 | Роман Хороз | Інженер-програміст | Львів

1114 | Соломія Назаркевич | програміст | Львів

1115 | Олеся Левчук | журналіст | Київ

1116 | Юля Лазаренко | Програміст | Львів

1117 | Кабан Володимир Богданович | Учень | Івано-Франківськ, с. Крихівці

1118 | Роман Капій | Студент | м.Івано-Франківськ

1119 | Сулик Богдан Миронович | аспірант, еколог | Львів

1120 | Андрій Ілитчук | студент | м. Яремче, Івано-Франківська обл.

1121 | Остап Кравчук | студент | місто Львів

1122 | Nataliya Hleba | studentka | Zakarpatya, Ilytsa

1123 | Анна Зеленська | менеджер з персоналу | Харків

1124 | Андрій Яковлєв | похуїст | Київ

1125 | Братчик Александр | студент | Харьков

1126 | Андриенко Сергей | главный инженер | Запорожье

1127 | Віктор Лисенко | інженер | Київ

1128 | Архангельська Анна Олександрівна | Логопед | Львів

1129 | Мар\\\'яна Грицьків | Інженер-еколог | Київ

1130 | Солопан Олександр Сергiйович | економст | Киев

1131 | Кисловець Ольга | Головний бухгалтер | Донецьк

1132 | Ігор Олександрович Підгурський | Системний адміністратор | Київ

1133 | Струтинський Володимир Ігорович | майстер інсталяції hi-fi апаратури | м. Івано-Франківськ

1134 | Игорь Максименко | инженер-проектировщик | Киев

1135 | Дадашева Раміна | менеджер | АР Крим

1136 | Славецька Наталя | інженер | Кривий Ріг

1137 | Валентина Торохтій | дизайнер | Київ

1138 | Гріньов Денис | Менеджер | Донецьк

1139 | Сальникова Ольга Владимировна | экономист | Севастополь

1140 | Антон Подгорнов | інженер-програміст | Київ

1141 | Валерий Довгалёв | менеджер | г.Белая Церковь, Киевская обл

1142 | Титаренко Олена Валеріївна | маркетолог | Запоріжжя

1143 | Володимир Шеремета | богослов-еколог | Івано-Франківськ

1144 | Євген Потопляк | Приватний підприємець | Львів

1145 | Мирослава Лемик | редактор | Львів

1146 | Дмитрий Балховитин | инженер-электрик | Донецк

1147 | Віра Коник | журналіст | Таллінн, Естонія

1148 | Владимир Гордейчук | механик | львов

1149 | Юрій Харченко | науковець | Харків

1150 | Марина Алексєєнкова | гідрогеолог | Київ

1151 | Ірина Мартинюк | біолог | Львів

1152 | Джефрі Чудіксон | студент | Ужгород

1153 | Валентина Майовецька | економіст | м. Чернівці

1154 | Петро Романишин | керівник фірми | м.Львів

1155 | Козачок Богдана | студент | м.Львів

1156 | Інна Пригара | студентка | Львів, Львівська область

1157 | Оксана Саф\\\'яник | домогосподарка | Димитров, Донецька

1158 | Гринда Назарій | Інженер ПЗ | Львів

1159 | Геннадій Мотуж | Фотограф | Рахів, Закарпаття

1160 | Вікторія Кацай | музеєзнавець | Харків

1161 | Альона Кондурова | біолог, психолог | Синельникове

1162 | Мурга Олеся | Студентка | Київ

1163 | Минько Алина | студентка | Харьков

1164 | Круговой | Александр | Киев

1165 | Піх Тарас | студент | Львів

1166 | Андрій Жубрид | студент | Львів

1167 | Назар Василишин | Інженер | Львів

1168 | Тарас Мазур | сис-адміністратор | Львів

1169 | Сусь Володимир | студент | м.Львів

1170 | Зенон Дашак | музикант | Львів

1171 | Ольга Думич | студентка | Львів

1172 | Наталя Мельникова | аспірант | Львів

1173 | Олесь Блажівський | програміст | Львів, Львівська обл.

1174 | Ситник Володимир | музикант | Харків

1175 | Твердохліб Мар\\\"яна | Аспірант ЛНУ ім. І. Франка | Львів

1176 | Іван Павлюк | Інженер | Львів

1177 | Мазуренко Павло Олександрович | Менеджер | м. Львів

1178 | Крив\\\'як Володимир Романович | Приватний підприємець | Львів

1179 | Янкевич Володимир | Інженер | Львів

1180 | Аліна Нагорна | вихователь | Житомир

1181 | Ілля Ніколаєв | Торговий агент | Чернівці

1182 | Ольга Москаленко | журналіст | Київ

1183 | Ігор Гнатяк | Геоморфолог, ЛНУ імені І. Франка | Львів

1184 | Ольга Євтушок | економіст | Львів

1185 | Ніна Антощенко | піар-менеджер | Київ

1186 | Овсієнко Євгенія | Журналіст | Київ

1187 | Антон Шалений | дизайнер | Львів

1188 | Каднічанський Дмитро Анатолійович | географ | Львів

1189 | Анна Нагорна | лікар, турист | Тернопіль

1190 | Ковальова Поліна | Студентка | Харків

1191 | Сергій Чернецький | еколог | м. Кам\\\'янець-Подільський

1192 | Анастасия Гуменюк | студентка | Кам\\\'янець-Подільський

1193 | Ірина Колотило | юрист | Київ

1194 | Олександр | стулент | Луцьк

1195 | Оксана Мельник | студентка | Київ

1196 | Вадим Пономарёв | держ служба | Ужгород

1197 | Сухарев Константин | оценщик | Одесса

1198 | ВіталійМаселко | водій | обл.Львівська м.Самбір

1199 | Бойко Наталія | студентка | Київ

1200 | Ірина Павленко | лікар | Львів

1201 | Роман Яцюк | інженер-будівельник | село Миньківці Славутського р-ну, Хмельницької обл.

1202 | Марія | фізик | київ

1203 | Ребриш Мария | студентка | Донецк

1204 | Щербанюк Сергей Олегович | Сервіс-менеджер | Хмельницький

1205 | Сергієнко Дмитро | Коваль | Київ

1206 | Ihor Novosilets | illustrator/designer | Lviv

1207 | Андрій Смолійчук | вчитель | м. Славута Хмельницької обл.

1208 | Василина Дудич | науковець | Львів

1209 | Петро Миськів | слідчий | Дрогобич

1210 | Ростислав Гринда | менеджер | Дрогобич

1211 | Лариса Кравчук | домогосподарка | Київ

1212 | Звягінцева Валентина | бухгалтер | Івано-Франківськ

1213 | Петро | студент | м.Здолбунів

1214 | Кравчук Орися Миколаївна | Архітектор | Рахів Закарпаття

1215 | Володимир Чорний | Менеджер з постачання | Київ

1216 | Юрій Маців | працівник банку | Львів

1217 | Єрмоленко Галина | менеджер | Дніпропетровськ

1218 | Боднарчук Андрій | безробітній | Тернопіль

1219 | Сергій Ломоносов | економіст | м. Київ

1220 | Беляк Ксения | учитель | Ялта, Крым

1221 | Процько Павел Владимирович | Инженер-конструктор | Днепропетровск

1222 | Процюк Юрий | менеджер | Киев

1223 | Богданович Юрій | підприємець | Луцьк

1224 | Катерина Свідзинська | перекладач | Львів

1225 | Роберто Фонтана | держслужбовець | Львів

1226 | Ольга Свідзинська | редактор | Львів

1227 | Хлибун Ирина | учительница | Львов

1228 | Віталій Че | ІТ аналітик | місто Київ

1229 | Ірина Котенко | менеджер | Львів

1230 | Корнієнко Ганна | економіст | Київ

1231 | Миколай | юрист | Львів

1232 | Алла Лебедєва | оператор | Київ

1233 | Петрусенко Юрій Володимирович | лікар-інтерн | с. Жорнівка, Київська обл. Києво-Святошинський р-н

1234 | Самохвалова Аделина | менеджер | Киев

1235 | юля годзінська | студент | Чернівці

1236 | Точиліна Юлія Володимирівна | вчитель | Дрогобич

1237 | Суботін Олександр | тренер | м. Дніпропетровськ

1238 | Колісник Ганна Михайлівна | майстер лісу ДП Жмеринський \\\"Райагроліс\\\" | с.Леляки Жмеринського р-ону Вінницької обл.

1239 | Хитрий Сергій Андрійович | голова Громадського Об\\\'єднання \\\"Ностос\\\" | Жмеринський р-он Вінниччина

1240 | Мария Рупчева | филолог | Краматорск, Донецкая область

1241 | Стояновський Володимир | програміст | Львів

1242 | Наталія Крюковська | бібліограф | м. Харків

1243 | павлик юрій | робітник | львів

1244 | Юрій Гончарук | п.п | Львів

1245 | Наталя Скакун | психолог | Львів

1246 | Андрій Йожик | електромеханік | Львів

1247 | Марія Кравець | викладач | Київ

1248 | Олег Смігоровський | системний адміністратор | Івано-Франківськ

1249 | Леонід Лобанок | Підприємець | Запоріжжя

1250 | ESTEBAN BILAN | DOCENTE | CNEL DU GRATY CHACO ARGENTINA

1251 | Анастасія Марчук | Учениця | Кочеток, Харківська область

1252 | Дем\\\"ян Радзівілюк | диктор | Київ

1253 | Ольга Хомич | вчитель | Івано-Франківськ

1254 | Френзель Олександр Вікторович | журналіст | Запоріжжя

1255 | Маша Грошевая | школьница | Чугуев,Харьковская область

1256 | Роман Ільків | сортувальник | Болехів, Івано Франківська обл.

1257 | Діана Каразія | учениця | Волинська обл.

1258 | Катерина Бурда | мама | Дворічна, Харківська

1259 | Олександр Вашків / Oleksander Vashkiv | викладач / teacher | Тернопіль, Тернопільська обл. / Ternopil

1260 | Віктор Франківчанин | електронщик | Івано-Франківськ

1261 | Олександра Береза | дизайнер | м. Хмельницький

1262 | Мария Тимофеева | Тестировщик | Хмельницкий

1263 | Сергій Пастернак | Музикант | Хмельницький

1264 | Zhjckfd Корнієнко | Податкова | Київ

1265 | Ярема Павлів | музикант | Львів

1266 | Дмитро Павлів | археолог | м. Львів

1267 | Паулина | ... | Москва

1268 | Вікторія Іванець | біолог | Київ

1269 | Антоніна Рибакова | Вчитель | Кам\\\'янець-Подільський

1270 | Андрей Егоров | Пекарь | Львов

1271 | Ковалева Анна | медсестра | Донецк

1272 | Світлана Кашевар | психолог | Одеса

1273 | Надія Семен | лікар | Львів

1274 | Любомир Семен | системний адміністратор | Львів

1275 | Геннадій Мельник | підприємець | Київ

1276 | Дмитро Капітан | тимчасово не працюю | Львів

1277 | Литвин Олександр | блогер | Київ

1278 | Стріленко Олександра | Менеджер | Київ

1279 | Мар\\\'яна Іващишин | вчитель | Львів

1280 | Шершун Надія | Еколог | Львів

1281 | Паращак, Лідія | інженер | Львів

1282 | Ірина Вовк | економіст | Львів

1283 | Гордієнко Катерина | перекладач | львів

1284 | орлов виталий | президент компании столыпин | Обнинск

1285 | Олександра Воловик | студентка | м. Одеса

1286 | Богдан Бейсюк | студент | Чернівці

1287 | Олена Чумаченко | студент | Кіровоград

1288 | Кiтлярук Галина Петрiвна | Вчитель | Смт.Верховина, Iвано-Франкiвська обл.

1289 | Тарас Бортейчук | підприємець | Верховина

1290 | Іра Оробчук | Фармацевт | Тернопільська обл. м. Чортків

1291 | Зеликов Алексей Олегович | власник ідприэмства | Славсько, Львівська обд.

1292 | Оксана Мажуга | художник | Киев

1293 | Овчаренко Віталий | журналіст | Донецьк

1294 | Ольга Пітулей | Контент-менеджер туристичного порталу | Івано-Франківськ

1295 | Андрій Фундюр | Заступник голови турклубу \\\"Захід\\\" | Вижниця

1296 | Кубряков Андрій Михайлович | Столяр | м. Калуш Івано-Франківська обл.

1297 | Наталя Файден | QA | Вінниця

1298 | Тетяна Спориніна | вчитель | Чернівці

1299 | Софія Старух | дизайнер | м.Львів

1300 | Родионова Нелли | дизайнер | Киев

1301 | Тарас Павлович Кириченко | Агроном | Київ

1302 | Сергей Королев | инженер-гидротехник | Харьков

1303 | Анатолий Новиков | программист | г.Нежин Черниговской обл.

1304 | Олег Величко | науковець | Львів

1305 | Анна Іваницька | журналіст | Київ

1306 | Юлія Гатилова | Керівник поректів атоматизації | Київ

1307 | Anton Kapelushny | Internet-marketer | Kyiv

1308 | Олександр Прокопенко | студент | Черкаси, Черкаська область

1309 | Олена Петренко | аспірант | Канів

1310 | Шехтман Владислав | Студент | Київ

1311 | Чередничок Віктор | радіоінженер | Київ

1312 | Олена Лашкова | науковець | Київ

1313 | Пархоменко Анастасія | ветеринарний лікар | Київ

1314 | Тарас Рикмас | студент, еколог | Львів

1315 | Ганна Плотникова | Еколог | Київ

1316 | Юлия Танасиенко | инспектор по кадрам | Донецк

1317 | Анатолій Мельничук | Менеджер | Львів

1318 | Малярчук Вікторія Сергіївна | еколог | Київ

1319 | Троїцька Ольга | викладач хатха-йоги | Київ

1320 | Тарас, Галицький | Біолог | Івано-Франківськ

1321 | Костя Охріменко | програміст | Чернігів

1322 | Світлана Воронюк | менеджер туризму | Київ

1323 | Котлярова Карина Александровна | архитектор | Одесса

1324 | Кочерга Вячеслав Владимирович | программист | Чернигов

1325 | Новіков Дмитро | інженер | Чернігів

1326 | Александр Афанасьев | программист | Чернигов

1327 | Олена Ангелова | Еколог | Полтава

1328 | Коломієць Олег Миколайович | Директор ТзОВ\\\"ДЕВІЕ\\\" | Літин, Вінницької обл.

1329 | Олександр Лабунський | менеджер | Літин

1330 | Олег Сплавський | Системний администратор | смт Літин

1331 | Сивак Олександр | Завсклад | Літин, Вінницька обл.

1332 | Іван Мельничук | Підприємець | Літин Вінницька

1333 | Коломієць Микола Іванович | голова правління БруслинівськогоСТ | Літин

1334 | Ярослав Коломієць | Менеджер | с.м.т. Літин, Вінницька

1335 | Кушнир Елена Викторовна | менеджер по продажам | Киев

1336 | Коломієць Раїса Петрівна | бухгалтер | Літин

1337 | Ігор Островський | Економіст | Львів

1338 | Ольга Мацюк | літератор | Літин, Вінницька обл.

1339 | Сивак Сергій | учень | Вінниця

1340 | Алевтина Лазуткина | химик | рiвне

1341 | Роман Бондарчук | Вантажник упаковщик | с.Маліновка Вінницька Обл.

1342 | Павло Бугай | лікар ветеринарної медицини | смт. Літин, Вінницька обл.

1343 | Олексій Шевченко | програміст | Київ

1344 | Олександр Григоренко | Економіст | Львів

1345 | Валентина Чернуха | держслужбовець | смт.Літин.Вінницької області

1346 | Ольга, Лабунська | економіст | Літин, Вінницька область

1347 | Ольга Колупаєва | студентка | Львів

1348 | Єременко Тетяна | Студент | м. Київ

1349 | Падалкін Олександр | Студент | м. Кривий Ріг

1350 | Анна Мельник | іхтіолог | Мукачево

1351 | Ігор Кизим | Студент | Івано-Франківськ

1352 | Оксана Пилипчук | студентка, еколог | Стрий, Львівська область

1353 | Юрий Березка | юрист | Херсон

1354 | Iryna Hnatyuk | nurse | USA

1355 | Lars Peterson | technician | Florida, USA

1356 | Марина Коняк | еколог, керівник ЧОГМЕО \\\"БУКВИЦЯ\\\" | ЧЕРНІВЦІ

1357 | Кріт Ірина | інженер | с.м.т.Літин, Вінницька обл.

1358 | Баглай Ростислав | викладач | Дрогобич

1359 | Тарас Костів | Міжнародний туризм | Тернопіль

1360 | Олег Татарчук | інженер | Київ

1361 | Вікторія Чорна | психолог | Чернігів

1362 | Олена Підстрела | менеджер | м. Київ

1363 | сергей семериков | робочий | литин

1364 | Сергій Демиденко | Інженер | Львів

1365 | Домбровська Надія | аспірантка | Львів

1366 | Виноградова Лілія | архітектор | Львів

1367 | Юрій Нестеров | торговий представник | Червоноград

1368 | Маланюк Роман Дмитрович | Студент | Івано-Франківськ

1369 | Мальованець Тиберій | Дизайнер | Ужгород

1370 | Любомир Ремінецький | інженер | Львів

1371 | Гузінський Василь | Фотокор | Львів

1372 | Ігор Пунда | інженер | м. Львів

1373 | Слука Ірина | інженер-програміст | Львів

1374 | Стаховський Тарас Володимирович | керівник | Львів

1375 | Ярослав Данилів | Студент ІФНТУНГ | Івано-Франківськ

1376 | Скишляк Юрій | муляр | Львів

1377 | Cлука Наталія | Художник | Львів

1378 | Makar Khrystyna | model | Lviv

1379 | Владимир Халев | диспетчер электросвязи | г. Харьков

1380 | Бойко Світлана | підприємець | Київ

1381 | ANDRIY MURZA | STUDENT | MADRID

1382 | Юлія Кулаєва | Студентка | Львів

1383 | Руднік Наталія Миколаївна | студент | м. Кузнецовськ, Рывненська обл.

1384 | Юлія Совтус | Художник-дизайнер | Івано-Франківськ

1385 | Голяка Остап | Абітурієнт | Тернопіль

1386 | Семергеева Екатерина | Менеджер по раборте с клиентами | Kiyv

1387 | Анна | Менеджер | Киев

1388 | Анна Браташ | офис-менеджер | Киев

1389 | Олексій Михайлов | Розвиток веб проектів | Київ

1390 | Любомир Миколайович | Юрист | м. Київ

1391 | Святослав Байдиков | безработный | Днепропетровск, днепропетровская

1392 | Тимошенко Григорій | Інженер | Київ

1393 | Мельниченко Тетяна Сергіївна | Студентка | Київ

1394 | Любов Івасівка | студент-еколог | м. Львів

1395 | Рибакова Анастасія | студент ЧНУ | Черкаси

1396 | Руслан Лозицький | безробітний | Дніпропетровськ

1397 | Людмил Копиленко | журналіст | Дніпропетровськ

1398 | Іващенко Катерина | соціолог | Донецьк

1399 | Alexandr Yantselovskiy | Sportsman | Vyshneve

1400 | Lyubomyr Prannyk | translator / tourist | Lviv

1401 | Дмитрий Голованёв | менеджер | Киев

1402 | Юрiй Кирилюк | лiкар | Киiв

1403 | Боровський Олексій | інженер | Тернопіль

1404 | Евгений Козловский | безработный | г. Киев

1405 | Анастасія Євлахович | трансфермен | Івано-Франківськ

1406 | Банько Елизавета | PR-менеджер | Киев

1407 | Олексій Купін | Студент | Запоріжжя

1408 | Кривов\\\'яз Тетяна | студентка НаУКМА | Київ

1409 | Денис Дорошевський | Студент | Київ

1410 | Дарія Пугач | студентка | Київ

1411 | Коваль Катерина Володимирівна | слухачка Національної Академії Управління при Президентові України | Київ

1412 | Андрій Курбико | Студент | Кривий Ріг, Дніпропетровська область

1413 | Прокоф\\\'єв Андрій | Студент | Вінниця

1414 | Сергiй Остапчук | filmmaker | Kyiv

1415 | Ковальов Максим | Студент | Київ

1416 | Anastasia Okhrimenko | Student | Kyiv

1417 | Анастасія Олещенко | науковець | Київ

1418 | Дар\\\'я Гаврилова | Учениця | Київ

1419 | Юрій Струс | зоолог | м. Львів

1420 | Марина Яроцька | аспірант, вчитель | Харків

1421 | Віктор Кавацюк | президент федерації рафтингу прикарпаттяя | м.Коломия

1422 | Степан Мотиль | Студент | м.Коломия

1423 | Кіршак Андрій | студент еколог | Івано - Франківськ

1424 | Анна Жадленко | студентка | Івано-Франківськ

1425 | Krystian Pietruszka | Geographer | Dąbrowa Górnicza

1426 | Екатерина Боброва | Ученица | Харьков

1427 | Курганська Ірина | Студент | Київ

1428 | Мокрицький Віталій Олегович | Приватний підприємець | коломия

1429 | Oleg Draganchuk | Web developer | Ivano-Frankovsk

1430 | Ігор Мотиль | машиніст | Коломия

1431 | Максим Кіцера | Студент | Львів

1432 | Ступко Софія | адміністратор | Львів

1433 | Юлия Косторенко | Фотограф | Донецк

1434 | Александра Солонская | студентка | г. Запорожье, Запорожская область

1435 | Шулячинська Христина Іванівна | еколог | Івано-Франківськ

1436 | Владислав Белан | Еколог | Киев

1437 | Ольга Кійко | студент | Львів

1438 | Геннадій Мельник | программіст | Київ

1439 | Ганна Шавлюк | IT спецiалiст | Одеса, Одеська область

1440 | Микола Проців | Студент | Львів

1441 | Константин Чикалов | эколог, природоохранник | Минск, Беларусь

1442 | Яўген Сліж | Дырэктар ГАА ГА АПБ | Гродна

1443 | Ганна Суворова | лаборант | Харків

1444 | Олександр Клочко | Студент | Харкiв

1445 | Ольга Пуковецька | студент | Харків

1446 | Зленко Оксана | Студент | Харків

1447 | Пахомов Максим | двірник | м. Харків

1448 | Сташков Олексій | Дистриб\\\'ютор | Львів

1449 | Людмила Сташкова | предприниматель | львов

1450 | Володимир Жванько | Підприємець | Львів

1451 | Олеся Гложик | Експерт | Львів

1452 | ярослав | дизайнер | львов

1453 | Лена Астахова | медіа | Львів

1454 | Євген Лисяков | підприємець | Львів

1455 | Олександр Тесленко | iнженер | Київ

1456 | Асаєвич Геннадій | Підприємець | Львів

1457 | Вагін | Володимир | Львів

1458 | Верещук Віктор | Менеджер | м.Рівне

1459 | Ірина Дзвонковська | інженер | Львів

1460 | Ігор Страмик | Фотограф | Львів

1461 | Кулиняк Орест | Кошторисник | м. Львів

1462 | Олексій Рибаков | додрукарська підготовка | Львів

1463 | Евгений Тимашёв | фотограф | Горловка, Донецкая область

1464 | Анна Кашкадамова | дизайнер | Львів

1465 | Александр Новиков | Радиоинженер | Киев

1466 | Роман Дунець | Інженер | Львів

1467 | Тарас Гіпп | фотограф | Львів

1468 | Ярослав Неик | архітектор | Львів

1469 | Степан Вовк | програміст | Львів

1470 | Павло Пивовар | Фотограф | Богоридчани Івано-Франківська обл.

1471 | Віктор Ярема | програміст | Львів

1472 | Павло Комендант | інженер | Львів

1473 | Юлія Луць | інженер | Львів

1474 | Ростислав Шивринський | Коваль | смт.Великий Березний

1475 | Володимир Кочин | Програміст | Львів

1476 | Дзвонковський Мирослав | архітектор | м. Львів

1477 | Дмитро Горошко | Студент, програміст, фотограф | смт. Торчин, Волинська область

1478 | Михайло Кривуля | керівник сервісу | м.Львів

1479 | Михайло Плясун | інженер | Львів

1480 | Ігор Коропчак | підприємець | Ужгород

1481 | Лейоа Абдуллаєва | техрайтер | Львів

1482 | Христина Наливпйко | Фітнес інструктор | Львів

1483 | Катерина Артюхова | журналіст | Львів

1484 | Андрій Бунь | науковець | Львів

1485 | Ольга Новіцька | Юрист | Рівне

1486 | Феджора Роман | логист | Львов

1487 | Нестор Токарський | рентгенлаборант | Львів

1488 | Олександр, Паплик | безробітний | Львів

1489 | Ціник Михайло | Менеджер | Івано-франківськ

1490 | Лупуляк Алла | вчитель | Чернівці

1491 | Юрій Ольш | Незалежний велокур\\\'єр | Львів

1492 | Олекса Шкляр | логіст | Івано-Франківськ

1493 | Настасья Забалуєва | менеджер | Львів

1494 | Качанова Камила | менеджер | Львів

1495 | Ірина Янчук | Приватний підприємець | Львів

1496 | Плясун Андрій Миколайович | Приватний підприємець | Львів

1497 | Марта Плясун | економіст, перекладач | м. Львів

1498 | Дмитро Мялік | економіст кібернетик, програміст | Львівська область

1499 | Стефанський Андрій | студент-електронщик | Львів

1500 | Кряж Ірина Володимирівна | викладач ВНЗ | Харків

1501 | Ставер Андрей | писатель | г. Харьков

1502 | Лебедєва Юліанна | студент | КиЇїв

1503 | Сергій Чирва | пенсіонер | івано-франківськ

1504 | Андрій Карманський | Депутат Надвірнянської районної ради | Верхній Майдан

1505 | Марія Пивовар | вчитель математики- пенсіонер | Волинська обл. Луцький р-н, смт.Торчин

1506 | Зубрицький Ігор | Інженер | Івано-Франківщина

1507 | Юлианна Добролюбова | студентка | Санкт-Петербург

1508 | никита чижов | менеджер | киев

1509 | Михайло Тенюх | приватний підприємець | Івано-Франківськ

1510 | Анастасия Конина | Переводчик | Волгоград

1511 | Данило Тарасюк | голова МГО \\\"Студентське братство імені Степана Бандери\\\" | Львів

1512 | Александр Терновский | Электромонтер | г.Славутич Киевская обл.

1513 | Кристина Перова | Дизайнер | Киев

1514 | Ольга Корбут | журналіст | Київ

1515 | Юлія Сулла | інженер-технолог | м. Дніпропетровськ

1516 | Галина Патлач | аспірантка | м.Горлівка, Донецька область

1517 | Анатолій Сенченко | Науковець | Ірпінь,Київська

1518 | Бондаренко Дмитро Олександрович | системний адміністратор | м.Горлівка

1519 | Олена Заводна | Студентка | Львів, Львівська

1520 | Georgy Pyankov | Student | Sukhoi Log, Russia

1521 | Andrew Franchuk | Enterprise Architect | Auckland, NZ

1522 | Дарья Волга | Актриса | Москва

1523 | Anastasia Novytska | student | Chicago, USA

1524 | Волкова Ольга Дмитриевна | дизайнер | Николаев

1525 | Віталій Астахов | IT-фахівець | Львів

1526 | Вікторія Нікіфорова | офіс-менеджер | Львів

1527 | Козишкурт Наталія | інженер | Львів

1528 | Євген Балдін | начальник Донецької ГГМЕ | м.Авдіївка, Донецька обл.

1529 | Смульська Ніна | Економіст | Київ

1530 | Володимир Кондратенко | Студент ДНУ | Дніпропетровськ

1531 | Монастырская Нина Ивановна | бухгалтер | г. Новая Каховка, Херсонская область

1532 | Андрій Ткач | Старший оператор | Львівська обл. м.Яворів

1533 | Межаков Владислав Валентинович | Инженер группы технического обеспечения | Российская Федерация, Москва

1534 | Світлана Старжинська | студент ІТФПУ | с. Козаровичі, Вишгородського р-ну, Київської обл.

1535 | Яна Кострицька | Студентка | Київщина

1536 | Олексій Парай | Психолог | Славута, Хмельницька обл

1537 | Свирида Наталка | студент | м. Чернівці

1538 | Олена Білуган | бухгалтер | м. Чернівці

1539 | Марина Галюк | студентка | Чернівці

1540 | Аліна Макарова | абітурієнт | Одеса

1541 | Локотош Юрій | безробітний | Рахів

1542 | Дмитро Мордерер | науковець | Київ

1543 | Bilynets | manager, NGO | Uzhhorod

1544 | Будаква Яна | студент | Дніпропетровськ

1545 | Wolfram Wendelin | technician | Graz (Austria)

1546 | Кутняк Ярослав | актор | Київ

1547 | Денис Смирнов | Инспектор оперной труппы | Киев

1548 | Елена Бурдастова | архітектор | Днепропетровск

1549 | Василенко Олена | Учениця | Київська область, с.Тарасівка

1550 | Станіслав Оберемок | науковець | Севастополь

1551 | Ткаченко Ольга | менеджер | Суми

1552 | Орловська Катерина | лаборант | Львів

1553 | Виктория Гусарова | Ведьма | Черновцы

1554 | Самойлов Олег Олександрович | Підприемець | Київ

1555 | Наталия Колычева | студентка | Алчевск

1556 | Микола Платонов | Фотограф | м. Іллічівськ, Одеська область

1557 | Дар\\\'я Мальченюк | школярка | м. Миколаїв

1558 | Паламарчук Іван | школяр | Чернівці

1559 | Vera Smolyar | Student | Zhytomyr

1560 | Ускова Оксана | маркетолог | Київ

1561 | Альона Трощинська | юрисконсульт | м. Кривий Ріг

1562 | Віктор Місюра | менеджер | м. Здолбунів, Рівненська обл.

1563 | Денис Ливарчук | інженер-програміст | Київ, Київська обл.

1564 | Руслана Яшник | Студент-юрист | Харків

1565 | Атаманюк Віталій | стулент | м. Чернівці, Чернівецька область

1566 | Світлана Король | перукар | Київ

1567 | Дарія Максимчук | студентка | Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг

1568 | Дмитрий Иванов | эколог | Одинцово, Россия

1569 | Олександра Ніколаєва | Менеджер з внутрішнього туризму | Київ

1570 | Софія Герасименко | веб-дизайнер | Дніпродзержинськ

1571 | Кот Вячеслав Олександрович | Студент-еколог | м. Львів, м. Житомир

1572 | Возний Володимир Сергійович | Готельний адміністратор | Львів

1573 | Семенцов Юрий | оператор | Мариуполь

1574 | Володимир | Пупинін | Київ

1575 | Денис Коробко | Студент | Одеса

1576 | Базаєва Інна | студентка | Кривий Ріг

1577 | Василь Малицький | підприємець | Міжгір\\\"я Закарпаття

1578 | Богдан Дзядик | Голова Управи МО \\\"Карпатський шлях\\\" | м.Львів

1579 | Попова Юлія | Студент | Одесса

1580 | Вероніка Гнатюк | Вчитель | Надвірна

1581 | Юлія Козиркова | Студент | Маріуполь, Донецька область

1582 | Тетяна Ушакова | домогосподарка | Тернопіль

1583 | Богомоленко Олександра Володимирівна | QA | Київ

1584 | Люба Вовнянко | Студентка | м. Львів

1585 | Ілона Возна | Провізор | Кременчук, Полтавська обл.

1586 | Olga Ganzha | QA | Chernigov

1587 | Шелепило Андрій | Службовець | Львів

1588 | Диба Юлія | психолог | Дніпропетровськ

1589 | Поп Мар`яна | Инженер | м.Ужгород, Закарпатська обл.

1590 | Володимир Турко | Шахтар | Сілець

1591 | єфіменко олександр | вчитель | киів

1592 | Іван Кучеренко | біолог | Київ

1593 | Мухіна Олена | редактор стрічки новин | Київ

1594 | Євгеній Набоков | юрист | Фастів, Київська область

1595 | Черкашина Юлія Вікторівна | тележурналіст | Вінниця

1596 | Анна Семенюк | журналіст | Ужгород, Закарпатська область

1597 | Володимир Резніченко | Підприємець | обухов

1598 | Алексей Бевзюк | Школьник | Одесса

1599 | Владимирцев Дмитро | Шыець | Дніпропетровськ

1600 | Мальцев Данило | Студент | Миколаїв

1601 | Валерія Нікольченко | Еколог | Запоріжжя

1602 | Старченко Влада | студентка КПІ | Київ

1603 | Володимир Валовський | студент | Коломия

1604 | Марина Постолюк | архитектор | Гостомель

1605 | Нижник Альона | інженер | Київ

1606 | Коцюруба Наталія | архітектор | Київ

1607 | Ганна Рясенчук | Перекладач | Харків

Коментарі закрито.