EngУкр

Екомережа

Версія для друку

Екомережа це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні (Закон України “Про екологічну мережу України”).

Ідею створення Всеєвропейської екологічної мережі (European Ecological Network або EECONET) як системи взаємно поєднаних, цінних з екологічної точки зору природних територій, було запропоновано групою голландських дослідників у 1993 р. на Міжнародній конференції “Охорона природної спадщини Європи через створення Європейської екологічної мережі” (м. Маастріхт, Нідерланди). Вона органічно інтегрується в ідею сталого розвитку та є одним з потужних інструментів її втілення.

Передумовою для виникнення ідеї Всеєвропейської екологічної мережі можна вважати певну зміну поглядів щодо стратегії та тактики охорони природи, переоцінку значення та функціональної ролі заповідних територій. Серед фахівців з охорони природи провідних країн поширилося переконання, що заповідні об’єкти та ділянки з різним природоохоронним статусом та режимом мають, передусім, не лише функцію збереження та розселення рідкісних та зникаючих, науково- або естетично цінних видів біоти, важливих конкретних територій, екосистем, ландшафтів або інших окремих об’єктів природи, осередків біорізноманіття (біотичний аспект екомережі), а і функцію забезпечення регуляції біосферних процесів та підтримки екологічної рівноваги, посилення здатності біогеоценотичного покриву до самовідновлення (екостабілізуючий аспект екомережі).

Згідно з більшістю існуючих поглядів, головною метою створення екомережі можна вважати загальне покращання стану довкілля, а також умов життя людини, забезпечення сталості існування біосфери через усунення антропогенної фрагментації біогеоценотичного покриву, що склалася в процесі історичного розвитку суспільства, створення його неперервності та функціональної цілісності і посилення, за рахунок цього, здатності до самовідновлення.

Питання формування Всеєвропейської екомережі було включено у Всеєвропейську стратегію збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy або PEBLDS), прийняту на 3-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони довкілля (Софія, 23-25 жовтня 1995 р.).

Як відомо, Природа, екосистеми і ландшафти не визнають адміністративних та політичних кордонів. Тому, якщо говорити про питання проектування екомережі, то екосистемний підхід є найбільш науково обґрунтованим. При цьому, один елемент екомережі (ключова територія чи екокоридор) може мати межі у декількох адміністративних районах, областях чи навіть країнах. У той же час, якщо перейти від питань наукового обґрунтування екомережі та її проектування до питань управління і моніторингу, то стає зрозумілим, що вирішення останніх є можливим лише у прив’язці до певних адміністративних одиниць. Формування та забезпечення умов стабільного функціонування екомережі також передбачає взаємоузгоджену участь усіх зацікавлених сторін – управлінців, землекористувачів, землевласників та землевпорядників, науковців, підприємців, місцевих жителів тощо. Таким чином, екомережа може забезпечити потужне підґрунтя для сталого (збалансованого) розвитку країн та регіонів.

Україна як європейська держава – сторона багатьох міжнародних природоохоронних конвенцій та угод також бере активну участь у формуванні Всеєвропейської екомережі, поряд з визначенням водно-болотних угідь міжнародного значення (Inrernational Wetlands), у рамках Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як місця існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 р.); територій спеціального інтересу збереження (Areas of Special Conservation Interest) Смарагдової мережі Європи, на виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979); біосферних резерватів Світової мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО у відповідності до положень Севільської стратегії розвитку біосферних резерватів (1995 р.) тощо. Україна, як і всі інші учасники процесу має зобов’язання інтегрувати національну екомережу до Всеєвропейської, включаючи питання як проектування і формування, так і управління екомережею.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють процес формування Національної екомережі України є Закон України «Про екологічну мережу України» (N1864-IV від 24 червня 2004 р.) та Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” (N1989 від 21 вересня 2000 р.). З формуванням, управлінням, збереженням та моніторингом Національної екомережі України також тісно пов’язані Закони Украни: „Про охорону навколишнього природного середовища”; „Про основи містобудування”; „Про охорону земель”; „Про землеустрій”; „Про місцеве самоврядування в Україні”; Водний, Лісовий та Земельний кодекси України та інші нормативно-правові акти України.

За час, що минув з моменту прийняття Програми реальні заходи щодо забезпечення її виконання в частині планування та використання конкретних територій здійснювалися за окремими розрізненими напрямами. З одного боку, вони безумовно мали позитивні наслідки, а з іншого – так і не призвели до суттєвих зрушень щодо досягнення основної мети – формування екомережі як цілісної системи, ознакою якої є максимально можлива безперервність та взаємопов’язаність її складових елементів. Однією з основних причин цього була відсутність конкретних механізмів та невизначеність процедур проектування екомережі, формування переліків територій та об’єктів екомережі, їх обліку та моніторингу.

Позитивне ставлення та сприяння розвитку концепції екомережі з боку громадськості – єдиний шлях до створення, збереження та раціонального використання екомережі в Україні. У процесах формування екомережі значну роль повинні відігравати інститути громадянського суспільства, яка полягає, передусім, у забезпеченні якісної взаємодії суспільства та виконавчої влади.

Станом на кінець 2006 р. спільними зусиллями фахівців Міністерства охорони навколишнього середовища України, Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та Національного екологічного центру України було розроблено проект Методичних рекомендацій щодо розроблення схем регіональної екомережі, які з 2006 р. мають офіційний статус тимчасових.

Починаючи з 1997 р. НЕЦУ за підтримки Міжнародної спілки охорони природи (IUCN) та Уряду Королівства Нідерландів (MATRA) виконав низку проектів, які були присвячені науковій та громадській підтримці створення Національної екомережі, її інтеграції до Всеєвропейської екомережі, а також проектуванню та формуванню регіональних схем екомереж у Миколаївській та Чернівецькій областях. У 2003-2005 рр. НЕЦУ здійснював організаційну та фінансову підтримку роботи Координаційної ради з питань формування Національної екомережі України, провів низку методичних нарад, семінарів та круглих столів на тему екомережі.

Прес-релізи

Уряд відмовився від скасування програми розвитку екомережі [17.10.2011]

Після звернень сотень українців уряд відмовився від намірів скасувати державну цільову програму формування національної екомережі. 29 вересня 2011 прем’єр-міністр України Микола Азаров видав нове доручення, згідно з яким програма формування екомережі не повинна бути скасована.

“Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України передбачає створення та розширення заповідних територій в Україні, збереження природного каркасу держави. Прийняття цієї програми у 2000 році зробило Україну одним із лідерів інноваційної екодіяльності у Європі, і тому є добрим те, що уряд зрештою відмовився від її скасування”, – заявив голова Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету міністрів України №704 від 22 червня 2011 “Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових Програм”,

Уряд хоче скасувати програму з формування екомережі [21.07.2011]

Екологи просять Президента не залишати заповідні території без керівництва [12.01.2011]

Екологи вимагають не розпродавати унікальні природні території на аукціонах [30.07.2010]

Природоохоронці критикують Програму формування національної екологічної мережі в Одеській області [21.01.2010]

Листи та звернення

Заява НЕЦУ щодо скасування Загальнодержавної програми формування національної екомережі України [25.07.2011]

22 червня 2011 року ввійде в новітню історію України появою документу, який стане своєрідним символом часу у природоохоронному законодавстві – постановою КМУ N 704 Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових Програм. Цей документ пунктом 4 передбачає розроблення законопроекту про припинення виконання держпрограми формування національної екомережі.

Екомережа – це природні ділянки (біогеоценотичний покрив), що поєднані між собою і можуть складати значну неперервну територію з певним природоохоронним та/чи господарським статусом, даючи можливість рослинам і тваринам забезпечити розмноження та тривале існування їх груп (популяцій), а людям – на визначених умовах ними користуватися чи їх охороняти. Річ в тім, що в процесі суспільно-історичного розвитку людство на значних територіях знищило або суттєво змінило біогеоценотичний покрив, що має негативні наслідки в можливостях популяцій організмів існувати, а біогеоценотичного покриву – здійснювати роботу з трансформації сонячної енергії, підтримання біогеохімічного балансу, балансу води, кліматичних умов, що є основою для виживання людства і існування держав.

Документи

Підтримка розвитку національної екологічної мережі України [04.02.2008]

Всесвітня спілка охорони природи (IUCN), Офіс для країн Центральної Європи
Національний екологічний центр України
Міністерство екології та природних ресурсів України

Проблеми, на розв’язання яких спрямовано проект

Незважаючи на певні здобутки України у розв’язанні екологічних проблем, втілення урядових програм та дотримання норм законодавства про довкілля все ще є її слабкими сторонами. Одним з напрямів, які вимагають термінової розробки, є підготовка підґрунтя та втілення у життя механізмів, які б дозволили швидко та ефективно врахувати проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття при формуванні відомчих політик. Створення Національної екологічної мережі, яка буде складовою частиною Всеєвропейскої екомережі, переслідує саме таку мету.

Документи Координаційної Ради з питань формування національної екомережі [02.02.2008]

Проекти

Вперше створено карту степів Київської області [04.11.2009]

Протягом 2008-2009 рр.. Національним екологічним центром України (НЕЦУ) виконувався проект «Інвентаризація та моніторинг степових біотопів в Київській області» в рамках Спільної робочої програми на основі Меморандуму про взаєморозуміння в питаннях співпраці Україна – Нідерланди 2007-2008. Метою проекту було виявити всі степові біотопи області з тим або іншим ступенем деградації, скласти їх схему, підготувати пропозиції до заповідання найбільш цінних з них і сформувати пропозиції до формування екомережі в межах регіону досліджень.

Південна частина Київської області (близько 40% від загальної площі) відноситься до лісостеповій зоні, у зв’язку з чим на цій території формується складна мережа лісових, степових і заплавних ділянок. У зв’язку з значним рівнем розораності території (76,5%), степова рослинність збереглася лише на схилах і в балочних комплексах. Більшість ділянок, що зберегли степову рослинність, перетворені сільськогосподарським використанням в минулому і знаходяться на різних стадіях деградації. Так, багато ділянок в минулому вибиті перевипасом, практично всі щорічно переживають випалювання.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо розроблення схем регіональної екомережі [22.07.2008]

Методичні рекомендації щодо розроблення схем регіональної екомережі розроблені для використання у роботі спеціалістами органів охорони навколишнього природного середовища, місцевого самоврядування, виконавчої влади, науково-дослідних та проектних установ, громадських екологічних організацій, інших організацій, діяльність яких пов’язана з охороною та використанням природних ресурсів, заповідною справою.

Постери

Постери, випущені у ході здійснення проекту з розбудови національної екомережі [22.07.2008]

Пошук

Loading